BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VELİ KÜÇÜK için se­ki­zin­ci ­du­ruş­ma­da bir sa­at ayrıldı

VELİ KÜÇÜK için se­ki­zin­ci ­du­ruş­ma­da bir sa­at ayrıldı

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün gö­rü­len 8. du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın hu­ku­ki du­rum­la­rı okun­du.> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün gö­rü­len 8. du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın hu­ku­ki du­rum­la­rı okun­du. Du­ruş­ma­ya az sa­yı­da tu­tuk­suz sa­nık ile 44 tu­tuk­lu sa­nık ka­tı­lır­ken id­di­ana­me­nin 1344. say­fa­sı­na ge­lin­di. Sa­nık­lar­dan emek­li tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün hu­ku­ki du­ru­mu­nun okun­ma­sı yak­la­şık 1 sa­at sür­dü. Ve­li Kü­çük’ün hu­ku­ki du­ru­mu oku­nur­ken bir ara Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ni­hat Taş­kın’ın mik­ro­fo­nu­nun se­si­nin ke­sil­di­ği gö­rül­dü. Bu­nun üze­ri­ne kı­sa bir sü­re id­di­ana­me­nin okun­ma­sı du­rak­sar­ken, da­ha son­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel’in id­di­ana­me­yi oku­ma­sı ile du­ruş­ma­ya de­vam edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT