BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oltayı attığın yere göre ceza

Oltayı attığın yere göre ceza

Ri­ze’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de ­Ka­ra­de­niz fık­ra­la­rı­nı a­rat­ma­yan ­bir uy­gu­la­maya imza atılıyor.Ri­ze’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de ­Ka­ra­de­niz fık­ra­la­rı­nı a­rat­ma­yan ­bir uy­gu­la­maya imza atılıyor. Ri­ze’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­si sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan ve Kaç­kar Dağ­la­rı Mil­li Par­kı sı­nı­rı­nı be­lir­le­yen Pa­lo­vit De­re­si’n­de ba­lık a­vı ya­sa­ğı­nı ih­lal e­den­ler, ol­ta­yı at­tı­ğı ya­ka­ya gö­re fark­lı pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lı­yor. De­re­nin sağ ta­ra­fı mil­li park ol­du­ğu i­çin, bu ya­ka­dan ba­lık av­la­yan­la­ra 1200 YTL, av ya­sa­ğı­nın ol­du­ğu dö­nem­de de­re­nin sol ta­ra­fın­dan ol­ta a­tan­la­ra i­se 633 YTL pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nı­yor. 1994 yı­lın­da Kaç­kar Dağ­la­rı Mil­li Par­kı sı­nı­rı be­lir­len­dik­ten son­ra or­ta­ya çı­kan uy­gu­la­ma 14 yıl­dır yü­rür­lük­te. 2008 yı­lın­da 70 ki­şi­ye pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­dı. Bun­lar­dan 30’a ya­kın ki­şi­ye bin 200 YTL, 40 ci­va­rın­da­ki ki­şi­ye de 633 YTL pa­ra ce­za­sı ke­sil­di. Va­tan­daş­lar ise uy­gu­lama­yı an­la­mak­ta güç­lük çe­ki­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT