BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk yu­va­la­rı­na ka­me­ra­lı de­ne­tim

Ço­cuk yu­va­la­rı­na ka­me­ra­lı de­ne­tim

Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan kim­se­siz ço­cuk­lar için yap­tı­rıl­mak­ta olan ‘sev­gi ev­le­ri’ ve ‘en­gel­siz ya­şam mer­kez­le­ri’ne “ço­cuk­la­rın olum­suz ve key­fi dav­ra­nış­la­ra ma­ruz kal­ma­sı­nı ön­le­mek” maksadıyla ka­me­ra­lı de­ne­tim ve gü­ven­lik sis­te­mi ku­ru­la­cak.> AN­KA­RA İHA Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan kim­se­siz ço­cuk­lar için yap­tı­rıl­mak­ta olan ‘sev­gi ev­le­ri’ ve ‘en­gel­siz ya­şam mer­kez­le­ri’ne “ço­cuk­la­rın olum­suz ve key­fi dav­ra­nış­la­ra ma­ruz kal­ma­sı­nı ön­le­mek” maksadıyla ka­me­ra­lı de­ne­tim ve gü­ven­lik sis­te­mi ku­ru­la­cak. CCTV adı ve­ri­len ka­me­ra ve gü­ven­lik sis­te­miy­le, bi­na ana gi­ri­şi, kat­lar, mut­fak, asan­sör­ler, hol­ler, oto­park, or­tak kul­la­nım alan­la­rı ve bi­na çev­re­si 24 sa­at iz­le­ne­cek. Pro­je, Bi­le­cik, Ka­ra­man, Kır­şe­hir, An­ka­ra, Ada­na, Ağ­rı, Çan­kı­rı, Ga­zi­an­tep, Kü­tah­ya, Ma­lat­ya, Ya­lo­va, Bur­sa, Ha­tay, İs­tan­bul, Kars, Kır­şe­hir, Si­nop, Şan­lı­ur­fa, Uşak ve Van’da bu­lu­nan top­lam 337 bi­na­yı kap­sı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT