BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi bor­cu ve ce­za­sın­da da k­re­di kar­tı dö­ne­mi

Ver­gi bor­cu ve ce­za­sın­da da k­re­di kar­tı dö­ne­mi

Kre­di kar­tıy­la ver­gi ve ce­za öde­me iş­le­mi, ilk aşa­ma­da MTV ve tra­fik ce­za­la­rı ile köp­rü­den ka­çak ge­çiş için uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı. İlk uygulamayı Ak­bank ve Ga­ran­ti yaptıKre­di kar­tıy­la ver­gi ve ce­za öde­me iş­le­mi, ilk aşa­ma­da MTV ve tra­fik ce­za­la­rı ile köp­rü­den ka­çak ge­çiş için uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı. İlk uygulamayı Ak­bank ve Ga­ran­ti yaptı Ver­gi borç­la­rı ve ce­za­lar da ar­tık kre­di kar­tıy­la öde­ne­bi­le­cek. Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, kre­di kar­tıy­la öde­me­yi ilk aşa­ma­da Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si ve tra­fik ce­za­la­rı ile köp­rü ve oto­yol­lar­dan ka­çak ge­çiş ce­za­la­rı için uy­gu­la­ma­ya koy­du. Ge­lir İda­re­si Mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si ve tra­fik ce­za­la­rı ile köp­rü ve oto­yol­lar­dan ka­çak ge­çen­le­re ke­si­len ce­za­lar, Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın “gib.gov.tr” in­ter­net si­te­sin­den kre­di kar­tıy­la öde­ne­bi­le­cek. Söz ko­nu­su uy­gu­la­ma için Ak­bank, Ga­ran­ti Ban­ka­sı, İş Ban­ka­sı, Zi­ra­at Ban­ka­sı, Ya­pı Kre­di, Halk Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı, Fi­nans­bank ve HSBC Bank ile pro­to­kol ger­çek­leş­ti­ril­di. Pro­to­ko­lün ar­dın­dan Ga­ran­ti ve Ak­bank kre­di kart­lı tah­si­la­tı baş­lat­tı. Di­ğer ban­ka­lar da en­teg­ras­yo­nu ta­mam­la­ya­rak hiz­me­ti baş­la­ta­cak. SI­NIR­LA­MA OL­MA­YA­CAK Oluş­tu­ru­lan sis­tem­de va­de­si geç­me­miş ver­gi ve ce­za­la­rın ya­nı sı­ra, va­de­si ge­çen mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si, tra­fik ce­za­sı ve ida­ri pa­ra ce­za­la­rı da fa­iz­le­riy­le bir­lik­te her­han­gi bir dö­nem sı­nır­la­ma­sı­na ta­bi ol­mak­sı­zın öde­ne­bi­le­cek. Kre­di kar­tıy­la öde­me, sa­de­ce in­ter­net si­te­si üze­rin­den ya­pı­la­cak. Ver­gi da­ire­le­ri­ne gi­di­le­rek, kre­di kar­tıy­la ver­gi ve ce­za öde­me­si yapı­la­ma­ya­cak. Kre­di kar­tı ile ver­gi ve ce­za öden­me­sin­de “SD Se­cu­re” gü­ven­lik alt­ya­pı­sı kul­la­nı­lı­yor. Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­dan alı­nan bil­gi­ye gö­re, sor­gu­la­ma hiz­me­ti, mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri­nin bağ­lı ol­du­ğu e-vdo ve vdo’lu ver­gi da­ire­le­rin­ce ve­ri­li­yor. Kre­di kar­tıy­la öde­me hiz­me­ti de e-vdo’lu ver­gi da­ire­le­rin­ce sağ­la­nı­yor. Baş­kan­lık, e-vdo’ya geç­me­yen az sa­yı­da­ki da­ire­nin de kı­sa sü­re için­de bu hiz­me­ti ve­re­ce­ği­ni bil­dir­di. İn­ter­net­ten ko­lay öde­me İn­ter­net­ten kre­di kar­tıy­la ver­gi ve ce­za öde­mek is­te­yen­ler, “gib.gov.tr” ad­re­si­ne gi­rip, ‘Kre­di Kar­tı ile Öde­me’ bö­lü­mün­den, “Mo­tor­lu Ta­şıt Sor­gu­la­ma ve Kre­di Kar­tı ile Öde­me” say­fa­sı­na ula­şı­la­cak. Say­fa­da is­te­ni­len bil­gi­ler dol­du­ru­la­cak. Da­ha son­ra “Sor­gu­la” tu­şu­na bas­mak su­re­tiy­le ta­şıt­la il­gi­li bil­gi­le­rin ol­du­ğu say­fa­ya eri­şi­le­cek. Bu bö­lüm­de “Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si” ya da “Ce­za Bil­gi­le­ri” bu­ton­la­rı çı­ka­cak. Bun­lar­dan is­te­di­ği­ni se­çe­cek olan mü­kel­lef, da­ha son­ra kre­di kar­tı bil­gi­le­ri­ni gi­re­rek öde­me­si­ni ger­çek­leş­ti­re­cek. İs­te­yen ya­zı­cı­dan çık­tı ala­bi­le­cek. Ya­pı­lan öde­me­ler, anın­da mü­kel­le­fin ver­gi da­ire­si ka­yıt­la­rı­na iş­le­ne­cek. Bil­gi­sa­yar çık­tı­sı, mü­kel­lef is­ter­se ver­gi da­ire­sin­ce de onay­la­na­bi­le­cek. CE­ZA SİS­TEM­DE YOK­SA Bu ara­da, mü­kel­lef­ler, ce­za bil­gi­le­ri­ni sor­gu­la­dık­la­rın­da, öde­mek is­te­dik­le­ri her­han­gi bir tra­fik ce­za­sı­na sis­tem­de ula­şa­mı­yor­sa, el­le­rin­de­ki mev­cut ce­za tu­ta­na­ğı­nı kul­la­na­rak, “Be­yan­lı Tra­fik Ce­za­sı Öde­me” bu­to­nu­na ba­sa­rak, ge­rek­li öde­me adım­la­rı­nı ta­kip ede­rek, öde­me iş­le­mi­ni ya­pa­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT