BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Ta­sar­ruf i­çin ­ye­ni i­le­ti­şim ­mo­de­li şart

­Ta­sar­ruf i­çin ­ye­ni i­le­ti­şim ­mo­de­li şart

Çağ­la­yan Ar­kan, “Ve­rim­li ça­lış­mak is­te­yen şirketler bi­li­şimi tercih etmeli” dediÇağ­la­yan Ar­kan, “Ve­rim­li ça­lış­mak is­te­yen şirketler bi­li­şimi tercih etmeli” dedi Mic­ro­soft Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Çağ­la­yan Ar­kan, iş­let­me­le­rin gü­nü­müz şart­la­rın­da çok da­ha ve­rim­li ve et­kin ça­lış­ma ih­ti­ya­cı duy­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Ar­kan, “Mic­ro­soft ola­rak Di­na­mik Bi­li­şim viz­yo­nu için­de ma­sa üs­tü uy­gu­la­ma­lar­dan sa­nal­laş­tır­ma ve iş ze­ka­sı­na, ku­rum­sal kay­nak yö­ne­ti­min­den müş­te­ri iliş­ki­le­ri yö­ne­ti­mi ve bir­le­şik ile­ti­şi­me ka­dar bir­çok alan­da çö­züm­ler su­nu­yo­ruz. Uçtan uca bi­li­şim çö­züm­le­ri ku­rum­la­ra önem­li ve­rim­li­lik ar­tı­şı ve ta­sar­ruf fır­sat­la­rı su­nu­yor” de­di. Ar­kan şöy­le ko­nuş­tu: “Mic­ro­soft bir­le­şik ile­ti­şim çö­züm­le­ri, tüm ile­ti­şim araç­la­rı­nı bir­bir­le­riy­le en­teg­re ha­le ge­ti­re­rek ye­ni ile­ti­şim mo­del­le­ri su­nu­yor. Bu da se­ya­hat, te­le­fon ve di­ğer ile­ti­şim mas­raf­la­rın­da cid­di oran­lar­da ta­sar­ruf sağ­lı­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT