BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­ra­cat­çı ve ü­re­ti­ci­ye finansman ­des­teği

İh­ra­cat­çı ve ü­re­ti­ci­ye finansman ­des­teği

Dev­let Ba­ka­nı Kürşad Tüz­men, ih­ra­cat des­tek­le­ri­nin önem­li oran­da ar­tı­rıl­ma­sı ile re­el sek­tö­re da­ha iyi fi­nans­man im­ka­nı sağ­lan­ma­sı­nı ihtiva eden bir pa­ket ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­diDev­let Ba­ka­nı Kürşad Tüz­men, ih­ra­cat des­tek­le­ri­nin önem­li oran­da ar­tı­rıl­ma­sı ile re­el sek­tö­re da­ha iyi fi­nans­man im­ka­nı sağ­lan­ma­sı­nı ihtiva eden bir pa­ket ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­di Re­el sek­tör ve ih­ra­cat­çı, ye­ni fi­nans­man im­kan­la­rıy­la des­tek­le­ne­cek. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da, Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı’nın 2009 büt­çe­si­nin su­nu­mun­da, dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı de­rin kri­zin kı­sa dö­nem­li bir şok de­ğil, et­ki­le­ri­nin uzun va­de­de his­se­di­le­ce­ği bir kriz ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ya­tı­rım, üre­tim, mal ve hiz­met ti­ca­re­ti­nin, her ül­ke­de önem­li oran­da his­se­di­le­ce­ği­ni söy­le­yen Tüz­men, “Bü­tün kı­rıl­gan­lık­la­rı­mız or­ta­dan kalk­tı” de­me­dik­le­ri­ni, an­cak şok­la­ra kar­şı di­renç ka­za­nıl­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Fİ­NANS­MAN MA­Lİ­YE­Tİ AZA­LA­CAK Ta­lep es­nek­li­ği yük­sek olan oto­mo­tiv, elek­trik­li eş­ya ve ha­zır gi­yi­min dur­gun­luk­tan et­ki­le­ne­cek gi­bi gö­rün­dü­ğü­nü ifa­de eden Ba­kan Tüz­men, “Ör­nek ve­re­cek olur­sak, İtal­ya’nın bü­yü­me­sin­de­ki yüz­de 1 ge­ri­le­me, Tür­ki­ye’nin bu ül­ke­ye ih­ra­ca­tı yüz­de 9 azal­ta­cak­tır. İh­ra­cat­ta pa­zar çe­şit­li­li­ği ile ocak-ey­lül dö­ne­min­de yüz­de 58 ar­tış sağ­la­dık” de­di. Tüz­men, re­el sek­tö­rü kri­ze kar­şı sa­vun­mak için ted­bir­ler pa­ke­ti ha­zır­la­dık­la­rı­nı, ih­ra­cat des­tek öde­me­le­ri­nin önem­li oran­da ar­tır­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di ve iş­let­me­ler için re­ka­bet gü­cü­nü des­tek­le­ye­cek ma­li­yet­ler­le fi­nans­man im­ka­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı da ifa­de et­ti. CA­Rİ AÇIK DÜ­ŞE­CEK Ca­ri açı­ğın Gay­ri Sa­fi Mil­li Ha­sı­la’ya (GSMH) ora­nı­nın yüz­de 6.5 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tüz­men, Tür­ki­ye ra­ka­mı­nın İs­pan­ya’da yüz­de 10, Por­te­kiz’de yüz­de 12, Yu­na­nis­tan’da yüz­de 14’lük oran­dan çok dü­şük ol­du­ğu­nu, 2013’te de he­def­le­ri­nin bu ora­nı yüz­de 5.5’e dü­şür­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Kapat
KAPAT