BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Am­ca ka­ti­li­ne 25 yıl ha­pis

Am­ca ka­ti­li­ne 25 yıl ha­pis

Kon­ya’da am­ca­sı­nı öl­dür­dü­ğü id­di­a edi­len ka­til zan­lı­sı, ‘ka­zay­la öl­dür­düm’ de­me­si­ne rağ­men 25 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.> Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Kon­ya’da am­ca­sı­nı öl­dür­dü­ğü id­di­a edi­len ka­til zan­lı­sı, ‘ka­zay­la öl­dür­düm’ de­me­si­ne rağ­men 25 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Da­va­da, bir tar­tış­ma­da Ca­fer Nur’u bı­çak­la­yıp ölü­mü­ne se­bep olan sa­nık Saf­fet Nur ola­yın ka­za ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, piş­man ol­du­ğu­nu söy­le­di. An­cak mah­ke­me he­ye­ti bü­tün de­lil­le­rin sa­bit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Nur’a ön­ce mü­eb­bet son­ra da iyi ha­lin­den do­la­yı 25 yıl ha­pis ce­za­sı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT