BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bedelli askerliğin gündeme gelmesi söz konusu değil

Bedelli askerliğin gündeme gelmesi söz konusu değil

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, “Be­del­li as­ker­li­ğin gün­de­me gel­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di.> Ömer Kır BURSA Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, “Be­del­li as­ker­li­ğin gün­de­me gel­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di. Bir di­zi zi­ya­ret­ler­de bu­lun­mak üze­re Bur­sa’ya ge­len Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Bur­sa Va­li­li­ği zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Be­del­li as­ker­li­ğin ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­me­siy­le il­gi­li so­ru­ya Ba­kan Gö­nül, bir ku­ru­luş ta­ra­fın­dan ba­zı me­se­le­le­rin çö­zü­mü için ye­ni­den be­del­li as­ker­li­ğin gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın, ‘Bun­dan da­ha faz­la as­ke­re ih­ti­ya­cı­mız yok’ di­ye be­lirt­me­si la­zım ki, biz be­del­li as­ker­lik­le il­gi­li hü­küm­le­ri yü­rür­lü­ğe ko­ya­bi­le­lim. Yok­sa şu an­da ka­nun­da bu hü­küm­ler var. As­ker­lik sü­re­si top­lam yüz­de 17 kı­sal­mış­tır. Bu se­bep­le be­del­li as­ker­li­ğin gün­de­me gel­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT