BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ölü va­şak bu­lun­du

Ölü va­şak bu­lun­du

Kon­ya’nım Sey­di­şe­hir il­çe­sin­de, nes­li tü­ken­me teh­li­ke­si al­tın­da bu­lu­nan bir va­şak, ölü ola­rak bu­lun­du.Kon­ya’nım Sey­di­şe­hir il­çe­sin­de, nes­li tü­ken­me teh­li­ke­si al­tın­da bu­lu­nan bir va­şak, ölü ola­rak bu­lun­du. Ke­di­gil­ler­den olan va­şa­ğa da­ha ön­ce bu böl­ge­de hiç rast­lan­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten va­tan­daş­lar, şaş­kın ol­duk­la­rı­nı söy­le­di­ler. Ka­ra­de­niz, Mar­ma­ra, Ak­de­niz ve İç Ana­do­lu’da çok en­der gö­rü­len va­şak­lar, ge­ce­le­ri av­lan­dı­ğı için çok faz­la gö­rün­mü­yor, in­san­la­rın yer­le­şim yer­le­rin­den uzak­ta, ka­ya­lık ve dağ­lık böl­ge­ler­de ya­şı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT