BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maz­har Gey­la­ni Am­ca­yı kay­bet­tik

Maz­har Gey­la­ni Am­ca­yı kay­bet­tik

İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Maz­har Gey­la­ni Am­ca dün te­da­vi gör­dü­ğü Tür­ki­ye Has­ta­ne­si’nde ve­fat et­ti.İh­las Vak­fı men­sup­la­rın­dan Maz­har Gey­la­ni Am­ca dün te­da­vi gör­dü­ğü Tür­ki­ye Has­ta­ne­si’nde ve­fat et­ti. Maz­har Gey­la­ni, İh­las Hol­ding per­so­ne­lin­den Ga­zi, Gey­la­ni ve Ga­ze­te­miz Bil­gi İş­lem Ser­vi­sin­den Ubey­dul­lah Gey­la­ni’nin ba­ba­sı idi. 81 ya­şın­da Hak’kın rah­me­ti­ne ka­vu­şan 10 ço­cuk ba­ba­sı Maz­har Gey­la­ni, bü­yük İs­lam âli­mi Sey­yid Ab­dül­ka­dir-i Gey­la­ni Haz­ret­le­ri’nin to­run­la­rın­dan­dı. Maz­har Gey­la­ni, bu­gün Cu­ma na­ma­zı­nı mü­te­akip İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mii’nde kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan 2 yıl ön­ce ve­fat eden oğ­lu Nu­red­din Gey­la­ni’nin de bu­lun­du­ğu Top­ka­pı Mer­kez Efen­di ai­le kab­ris­ta­nı­na def­ne­di­le­cek. Mer­hu­ma Al­la­hü teâ­lâdan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne ve ya­kın­la­rı­na baş sağ­lı­ğı di­le­riz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT