BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > John T­ra­vol­ta’nın a­ra­ba­la­rı­nı yak­tı­lar!

John T­ra­vol­ta’nın a­ra­ba­la­rı­nı yak­tı­lar!

Yeni film için daz­lak ola­rak ka­me­ra kar­şı­sı­na geçen John Tra­vol­ta hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Ün­lü ak­tör John Tra­vol­ta’nın ye­ni fil­min­de kul­la­nı­lan 10 araç kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ya­kıl­dı. İn­ter­net­te­ki “imdb” si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, çe­kim­le­ri Pa­ris’te sü­ren “From Pa­ris With Lo­ve” ad­lı ya­pı­mın se­tin­de kul­la­nı­lan 10 araç van­dal­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Se­nar­yo­su­nu Luc Bes­son’ın yaz­dı­ğı, baş­ro­lü­nü Tra­vol­ta ile Jo­nat­han Rhys Me­yers’in üst­len­di­ği fil­min se­ti, ya­şa­nan olay­lar ne­de­niy­le baş­ka bir ye­re alın­dı. ABD kon­so­los­lu­ğun­da ça­lı­şan bir gö­rev­li ile bir ca­su­sun yol­la­rı­nın ke­siş­me­siy­le ya­şa­nan­la­rı iş­le­yen fil­min 25 Mart 2009’te se­yir­ciy­le bu­luş­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT