BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Kü­çük ta­sar­ruf­la­rın gi­de­ce­ği ­tek ad­res, bi­rey­sel e­mek­li­lik’

‘Kü­çük ta­sar­ruf­la­rın gi­de­ce­ği ­tek ad­res, bi­rey­sel e­mek­li­lik’

Ga­ran­ti E­mek­li­lik Ge­nel Mü­dü­rü Er­han A­da­lı, “Bireysel emeklilik sistemi bu seneyi 6 milyar YTL fon büyüklüğü ile kapattı. Hedef 9 milyar YTL” de­diTür­ki­ye’de be­şin­ci yı­lı­nı dol­du­ran bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­min olan il­gi kat­la­na­rak ar­tı­yor. Ga­ran­ti Emek­li­lik’in 2008 yı­lı do­kuz ay­lık fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­mak üze­re dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ga­ran­ti Emek­li­lik Ge­nel Mü­dü­rü Er­han Ada­lı, “Bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi bu se­ne­yi 1.8 mil­yon ka­tı­lım­cı ve 6 mil­yar YTL fon bü­yük­lü­ğü ile ka­pat­tı. 2009’da da 2.1 mil­yon ka­tı­lım­cı­ya ve 9 mil­yar YTL fon bü­yük­lü­ğü­ne ulaş­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­di. PARALAR TAKASBANK’TA Sis­te­min gü­ven­ce­ye sa­hip ol­du­ğu­nu, ki­şi­le­rin bi­ri­kim­le­ri­nin Ta­kas­bank’ta ad­la­rı­na açıl­mış he­sap­ta sak­lan­dı­ğı­nı ak­ta­ran Ada­lı şöy­le ko­nuş­tu: “Da­ha uzun va­de­li ba­kıl­dı­ğın­da, 2020 yı­lın­da 5.5 mil­yon ka­tı­lım­cı ve 115 mil­yar fon bü­yük­lü­ğü ile GSMH’nın yüz­de 4’ü ka­dar bir bü­yük­lü­ğe ula­şa­ca­ğı­mı­zı ön­gö­rü­yo­ruz. Bun­lar mu­ha­fa­za­kar tah­min­ler­le ya­pıl­mış he­sap­la­ma­lar­dır.” Adalı, bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi­nin 2008’de­ki dü­zen­le­me­ler­le da­ha iyi ha­le gel­di­ği­ni de söyledi. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ÖNEMLİ Yo­ğun re­ka­be­tin ya­şan­dı­ğı sek­tör­de uzun va­de­li sür­dü­rü­le­bi­lir­lik açı­sın­dan kâr­lı­lı­ğın da önem ta­şı­dı­ğı­na işa­ret eden Er­han Ada­lı, “Ga­ran­ti Emek­li­lik bu an­lam­da da iyi bir per­for­mans gös­ter­di” de­di. Fon bü­yük­lü­ğün­de 3.’yü ya­ka­la­ya­ca­ğız Ga­ran­ti Emek­li­lik’in per­for­man­sı hak­kın­da bil­gi ve­ren Er­han Ada­lı, şu an­da ka­tı­lım­cı sa­yı­sın­da yüz­de 19.6, fon bü­yük­lü­ğün­de ise yüz­de 14.1 pa­zar pa­yı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ka­tı­lım­cı sa­yı­sın­da ikin­ci, fon bü­yük­lü­ğün­de ise dör­dün­cü şir­ke­tiz” de­di. Fon bü­yük­lü­ğün­de­ki pa­zar pay­la­rı­nın, ka­tı­lım­cı sa­yı­sın­da­ki­nin ge­ri­sin­de ol­ma­sı­nın, ba­zı şir­ket­le­rin bi­ri­kim­li ha­yat si­gor­ta­la­rın­dan bü­yük mik­tar­da fon ak­ta­rı­mı ger­çek­leş­tir­me­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Ada­lı, önü­müz­de­ki se­ne içe­ri­sin­de fon bü­yük­lü­ğü açı­sın­dan 3. sı­ra­da­ki şir­ke­ti ya­ka­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT