BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yap­tık­la­rım­dan ra­hat­sız ol­dum

Yap­tık­la­rım­dan ra­hat­sız ol­dum

York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son, si­ya­si bir ki­şi ol­ma­dı­ğı­nı ve apo­li­tik ol­du­ğu­nu söy­le­di.York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son, si­ya­si bir ki­şi ol­ma­dı­ğı­nı ve apo­li­tik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Reu­ters mu­ha­bi­ri­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Fer­gu­son, ye­tim­ha­ne­ler­le il­gi­li yap­tı­ğı araş­tır­ma­nın, Tür­ki­ye’yi mah­cup et­me­sin­den do­la­yı özür di­le­di­ği­ni bil­dir­di. Kim­li­ği­ni giz­le­mek için pe­ruk ta­ka­rak, ku­ru­ma giz­li ka­me­ra­lar­la gir­me­si­nin ken­di­si­ni “ra­hat­sız” his­set­tir­di­ği­ni de be­lir­ten Fer­gu­son, “Söz­le­ri­min ar­ka­sın­da du­ru­yo­rum. (Söz­le­rim) on­lar­da her­han­gi bir utanca yol açtıysa üz­gü­nüm” di­ye ko­nuş­tu. Fer­gu­son, “Ay­rı­ca, doğ­ru kri­ter­le­re ula­şır­lar­sa Tür­ki­ye’nin AB’ye ka­tı­lı­mın­dan mem­nu­ni­yet du­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen baş­ba­ka­nı­mı­zın da ar­ka­sın­da­yım. Bu, ço­cuk­lar için in­san hak­la­rı kri­ter­le­ri­ni uy­gu­la­mak zo­run­da ka­la­cak­la­rı an­la­mı­na ge­li­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT