BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘İ­şi­mi ku­ra­rım’ di­ye­ne pa­ra ­YOK­SU­LA YAR­DIM YILI

‘İ­şi­mi ku­ra­rım’ di­ye­ne pa­ra ­YOK­SU­LA YAR­DIM YILI

2009 yı­lı­nı yok­sul­luk ve iş­siz­lik­le mü­ca­de­le ile ge­çi­re­cek olan hü­kü­met, iş kur­mak is­te­yen­le­re ser­ma­ye des­te­ği, ça­lı­şa­ma­ya­cak yok­su­la dü­zen­li yar­dım ya­pa­cak> ANKARA - Yücel KAYAOĞLU İŞ A­RA­YAN­LA İŞ­Çİ A­RA­YAN BU­LU­ŞA­CAK Hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı p­rog­ram­da, iş a­ra­yan­lar­la, ka­li­fi­ye e­le­man bu­la­ma­ma sı­kın­tı­sı ya­şa­yan iş­ve­re­nin ay­nı nok­ta­da bu­luş­ma­sı sağ­la­na­cak. Ve­ri­le­cek kurs­la­rın iş ga­ran­ti­li ol­ma­sı da te­min e­di­le­cek. Hü­kü­met 2009 yı­lın­da yok­sul­luk­la mü­ca­de­le için önem­li he­def­ler be­lir­le­di. Ka­dın, genç ve özür­lü is­tih­da­mı­nı ar­tır­ma­yı he­def­le­yen hü­kü­met, is­tih­dam ga­ran­ti­li eği­tim­le­re ön­ce­lik ve­ril­me­si­ni ve ken­di işi­ni ku­ra­bi­le­cek olan­la­ra kü­çük ser­ma­ye des­te­ği sağ­lan­ma­sı­nı prog­ra­mı­na al­dı. Prog­ra­ma gö­re, is­tih­dam odak­lı sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me çer­çe­ve­sin­de, is­tih­dam im­kan­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, iş­siz­li­ğin azal­tıl­ma­sı, iş gü­cü pi­ya­sa­sı­nın et­kin­leş­ti­ril­me­si sağ­la­na­cak. İş gü­cü pi­ya­sa­sı, es­nek­lik ve gü­ven­ce ara­sın­da den­ge­nin sağ­lan­dı­ğı, üret­ken is­tih­da­mı des­tek­le­yen bir üc­ret sis­te­mi bu­lu­nan, de­ği­şi­me uyum sağ­la­ma ka­pa­si­te­si ar­tı­rıl­mış, her­ke­se eşit fır­sat su­nu­lan bir ya­pıy­la et­kin­leş­ti­ri­le­cek. İŞ GARANTİLİ EĞİTİM İş­ gü­cü pi­ya­sa­sı­na gi­riş ve is­tih­dam­da zor­luk­lar­la kar­şı­la­şan ke­sim­ler baş­ta ol­mak üze­re ak­tif iş­gü­cü prog­ram­la­rı yay­gın­laş­tı­rı­la­cak. Genç­ler, ka­dın­lar, uzun sü­re­li iş­siz­ler, özür­lü­ler ve es­ki hü­küm­lü­ler baş­ta ol­mak üze­re bi­rey­le­re ni­te­lik­le­ri­ne uy­gun be­ce­ri­le­rin ka­zan­dı­rıl­ma­sı, iş bul­ma­la­rı­nın ve iş kur­ma­la­rı­nın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı için ak­tif iş­gü­cü prog­ram­la­rı yay­gın­laş­tı­rı­la­cak. Bu kap­sam­da, özel­lik­le is­tih­dam ga­ran­ti­li iş­gü­cü eği­tim­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ri­le­cek. Özel sek­tör, mes­lek ku­ru­luş­la­rı ile iş­çi ve iş­ve­ren ku­ru­luş­la­rı­nın iş­gü­cü eği­ti­mi ver­me­si özen­di­ri­le­cek. Eği­tim için ge­rek­li bü­rok­ra­tik iş­lem­ler ba­sit­leş­ti­ri­le­cek, eği­tim so­nun­da­ki ser­ti­fi­ka­la­rın iş gü­cü pi­ya­sa­sın­da ge­çer­li ol­ma­sı sağ­la­na­cak. Özel is­tih­dam bü­ro­la­rı da­ha et­kin ha­le ge­ti­ri­le­rek fa­ali­yet alan­la­rı ge­niş­le­ti­le­cek. Kırsal alana özel projeyle destek var Ça­lı­şa­bi­le­cek du­rum­da olan yok­sul­la­ra yö­ne­lik sos­yal yar­dım ve hiz­met­ler, yok­sul­luk kül­tü­rü­nün oluş­ma­sı­nı ön­le­yi­ci ve yok­sul ke­si­min üre­ti­ci du­ru­ma geç­me­si­ni sağ­la­yı­cı ni­te­lik­te ola­cak. Ça­lı­şa­ma­ya­cak du­rum­da olan yok­sul­lar ise dü­zen­li sos­yal yar­dım­lar­la des­tek­le­ne­cek. Sos­yal yar­dım­lar­dan is­ti­fa­de eden ki­şi­le­rin İş­Kur’a kay­dı yap­tı­rı­la­cak, bu ki­şi­le­re mes­lek edin­dir­me, reh­ber­lik, top­lum ya­ra­rı­na ça­lış­ma gi­bi im­kan­lar su­nu­la­cak ve ken­di işi­ni ku­ra­bi­le­cek olan­la­ra kü­çük ser­ma­ye des­tek­le­ri ve­ri­le­cek, ay­rı­ca bu ke­si­me yö­ne­lik kre­di im­kan­la­rı ge­niş­le­ti­le­cek. Sos­yal trans­fer ala­ma­yan­lar için kay­nak­lar da­ha et­kin kul­la­nı­la­cak, kır­sal alan­da ya­şa­yan yok­sul ke­si­min eko­no­mik kay­nak­la­rı­nın çe­şit­len­di­ril­me­si için ye­rel dü­zey­de ge­lir ge­ti­ri­ci pro­je­ler des­tek­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT