BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şang­hay BEKO ile yıkandı

Şang­hay BEKO ile yıkandı

Dün­yada 100’ün üzerinde ül­ke­de sa­tı­şa su­nu­lan Be­ko mar­ka­sı­nın Çin pa­za­rın­da­ki bi­li­nir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı için kam­pan­ya baş­la­tıl­dı. Ar­çe­lik’ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Be­ko was­hes Shang­ha­i” (Be­ko Şang­hay’ı yı­kı­yor) adıy­la üc­ret­siz ça­ma­şır yı­ka­ma et­kin­li­ği dü­zen­len­di­ği bil­di­ril­di.Dün­yada 100’ün üzerinde ül­ke­de sa­tı­şa su­nu­lan Be­ko mar­ka­sı­nın Çin pa­za­rın­da­ki bi­li­nir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı için kam­pan­ya baş­la­tıl­dı. Ar­çe­lik’ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Be­ko was­hes Shang­ha­i” (Be­ko Şang­hay’ı yı­kı­yor) adıy­la üc­ret­siz ça­ma­şır yı­ka­ma et­kin­li­ği dü­zen­len­di­ği bil­di­ril­di. HEM YI­KA­MA HEM KU­RUT­MA Zhong Shan Park ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik, sa­de­ce bu alan­la sı­nır­lı kal­ma­yıp Şang­hay’ın 12 böl­ge­sin­den ge­len ka­tı­lım­cı­lar­la bir­lik­te, yak­la­şık 300 bin ki­şi­ye ulaş­tı. Et­kin­lik ala­nı­na ku­ru­lan dev Be­ko ça­ma­şır ma­ki­ne­si ile tü­ke­ti­ci­le­rin gö­zün­de “Be­ko=ça­ma­şır yı­ka­mak” al­gı­sı­nın pe­kiş­ti­ril­me­si he­def­len­di. Yan ya­na di­zi­len Be­ko mar­ka ça­ma­şır ma­ki­ne­le­ri ve ku­ru­tu­cu­lar­la zi­ya­ret­çi­le­re üc­ret­siz ça­ma­şır yıka­ma ve ku­rut­ma im­ka­nı sağ­lan­dı. Kam­pan­ya so­nu­cun­da, 295 ki­şi­nin bin 307 adet ça­ma­şı­rı üc­ret­siz yı­kan­dı ve top­lam­da 27 bin 360 adet yı­ka­ma de­mo­su ya­pıl­dı. Ka­tı­lım­cı­lar­la an­ket­ler ya­pı­la­rak bil­gi­len­di­ri­ci bro­şür­ler ve çe­şit­li pro­mo­s­yon mal­ze­me­le­ri da­ğı­tıl­dı. Zi­ya­ret­çi­ler, Be­ko yet­ki­li­le­riy­le bi­re­bir gö­rü­şe­rek Be­ko mar­ka­sı ve ürün­le­ri hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler edin­di. Ba­sın­da da ge­niş yan­kı uyan­dı­ran kam­pan­ya sü­re­sin­ce Be­ko mar­ka­sı­nın bi­li­nir­li­ği yüz­de 93 art­tı. Çin’de sa­tış 100 bi­ni aş­tı Be­ko Elec­tri­cal App­li­an­ces Co. Ltd. Ül­ke Mü­dü­rü Kür­şat Coş­kun, Çin’e ilk ih­ra­ca­tı 2006’da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Coş­kun, dü­zen­le­nen ça­ma­şır yı­ka­ma kam­pan­ya­sı­nın Çin’de mar­ka bi­li­nir­li­ği­ni ar­tır­dı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­ne ye­ni pa­zar oluşturduğunu söy­le­di. Ar­çe­lik Çin’de 100 bini aş­kın üre­tim ve sa­tış­la Ku­zey Ame­ri­ka ve As­ya-Pa­si­fik böl­ge­le­ri için bü­yü­me stra­te­ji­si­ni sür­dü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT