BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­bank, 9 ay­da 1.5 mil­yar YTL kâr et­ti

Ak­bank, 9 ay­da 1.5 mil­yar YTL kâr et­ti

Ak­bank, 2008 yı­lı­nın 9 ayın­da 1.5 mil­yar YTL net kâr el­de et­ti. Ak­bank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 9 ay­da­ki brüt kâ­rın 1.9 mil­yar YTL ol­du­ğu, net kâ­rın ise 1.5 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği be­lir­til­di.Ak­bank, 2008 yı­lı­nın 9 ayın­da 1.5 mil­yar YTL net kâr el­de et­ti. Ak­bank’tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 9 ay­da­ki brüt kâ­rın 1.9 mil­yar YTL ol­du­ğu, net kâ­rın ise 1.5 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği be­lir­til­di. 9 ay­lık so­nuç­la­rı de­ğer­len­di­ren Ak­bank Ge­nel Mü­dü­rü Za­fer Kur­tul, Ak­bank’ın yı­lın 9 ayın­da kul­lan­dır­dı­ğı kre­di­le­rin ge­çen yıl so­nu­na gö­re yüz­de 24 ar­ta­rak 49.5 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı­nı, ban­ka­nın ta­kip­te­ki kre­di ora­nı­nın yüz­de 1.7 se­vi­ye­sin­de bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT