BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GE­NEL­KUR­MAY A­ÇIK­LA­DI: ­Be­del­li as­ker­lik ­gün­dem­de yok

GE­NEL­KUR­MAY A­ÇIK­LA­DI: ­Be­del­li as­ker­lik ­gün­dem­de yok

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, be­del­li as­ker­lik­le il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­ma bu­lun­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Gü­rak, be­del­li as­ker­lik­le il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­ma bu­lun­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda­ki haf­ta­lık ba­sın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, TSK’nın bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ola­rak ic­ra et­ti­ği fa­ali­yet­ler kap­sa­mın­da 31 Ekim 2008 ta­ri­hin­den bu­gü­ne ka­dar top­lam 26 iç gü­ven­lik ola­yı mey­da­na gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Gü­rak, dö­nem için­de top­lam 11 bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü men­su­bu­nun et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni, bun­lar­dan 7’si­nin ya­ka­lan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, top­lan­tı­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı da ce­vap­la­dı. İm­ra­lı Ce­za­evi’nin gü­ven­li­ği­nin “TSK per­so­ne­li ta­ra­fın­dan mı? Ada­let Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li ta­ra­fın­dan mı sağ­lan­dı­ğı?” so­ru­su­na Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, “İm­ra­lı Ce­za­evi’nin dış em­ni­ye­ti­nin tüm ce­za­ev­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan, iç em­ni­ye­ti­nin tüm ce­za­ev­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan sağ­lan­dı­ğı­nı” kay­det­ti. Be­del­li as­ker­lik­le il­gi­li bir ça­lış­ma olup ol­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki so­ru üze­ri­ne de Tuğ­ge­ne­ral Gü­rak, “Böy­le bir ça­lış­ma şu an­da yok” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT