BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Tah­kim Ku­ru­lu, Kon­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Gi­ray Bu­lak’a, İs­tan­bul BB. ma­çın­da ha­ke­me ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le ve­ri­len 4 maç­lık ce­za­yı 3’e in­dir­di.Bu­lak’a ce­za in­di­ri­mi Tah­kim Ku­ru­lu, Kon­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Gi­ray Bu­lak’a, İs­tan­bul BB. ma­çın­da ha­ke­me ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le ve­ri­len 4 maç­lık ce­za­yı 3’e in­dir­di. Bu ara­da Kay­se­ris­por ma­çın­da­ki olay­lar se­be­biy­le PFDK’nın ver­di­ği 1 maç sa­ha ka­pa­ma ce­za­sı­na A.Gü­cü’nün yap­tı­ğı iti­raz red­de­dil­di. Es Es’ten kü­f­re tep­ki Es­ki­şe­hirs­por Ba­sın Söz­cü­sü Rı­za Zey­dan, F.Bah­çe ma­çın­dan son­ra ku­lü­be ve­ri­len 70 bin YTL’lik ce­za­yı ağır bul­du. “Kü­für ce­za­sı, çok ağır, iti­raz et­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz” di­yen Zey­dan, “Ta­raf­ta­rı tek­rar uya­rı­yo­rum. Kü­fü­re ha­yır! Es­ki­şe­hirs­por ca­mi­ası­nın bü­yük­lü­ğü­nü is­pat­la­mak is­ti­yor­sak hiçbir şe­kil­de küf­ret­me­ye­lim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Hi­da­yet en sko­rer NBA’de mil­li bas­ket­bol­cu Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun ta­kı­mı Or­lan­do Ma­gic, Phi­la­delp­hi­a’yı 98-88 mağ­lup et­ti. Hi­da­yet Tür­koğ­lu, 20 sa­yıy­la Ras­hard Le­wis’le bir­lik­te ta­kı­mı­nın ve ma­çın en sko­rer is­mi ol­du. Ge­ce­nin di­ğer ma­çın­da Port­land Tra­il Bla­zers, Ho­us­ton Roc­kets’ı Al­drid­ge’in 27 sa­yı at­tı­ğı maç­ta 101-99 mağ­lup et­ti. BE­KO’da der­bi var BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde se­zo­nun ilk bü­yük ma­çı bu­gün Efes ile Be­şik­taş ara­sın­da oy­na­na­cak. Ay­han Şa­henk Spor Sa­lo­nu’nda sa­at 17.30’da baş­la­ya­cak kar­şı­laş­ma Spor­max’den nak­len ya­yın­la­na­cak. Gü­nün prog­ra­mı şöy­le: 15.00 G.Sa­ray-Sel­çuk (Sky Türk), Pınar Karşıya­ka-An­tal­ya, 18.00 Er­de­mir-Ban­vit, Mer­sin-Ali­ağa. Po­ta­da ku­ra gü­nü Po­lon­ya 2009 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ku­ra çe­ki­mi bu­gün TSİ 14.00’te baş­la­ya­cak. Ku­ra çe­ki­mi­ne Tür­ki­ye 2. tor­ba­dan ka­tı­la­cak. Şam­pi­yo­na­da 12 Dev Adam’ın ya­nı sı­ra Po­lon­ya, Rus­ya, İs­pan­ya, Lit­van­ya, Yu­na­nis­tan, Al­man­ya, Hır­va­tis­tan, Slo­ven­ya, Sır­bis­tan, Ma­ke­don­ya, Le­ton­ya, İn­gil­te­re, İs­ra­il, Bul­ga­ris­tan ve ele­me tu­run­dan ge­le­cek bir ta­kım yer ala­cak. Ban­ka­lar ka­pı­şı­yor Aro­ma Er­kek­ler Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Zi­ra­at Ban­ka­sı ile Halk­bank koz­la­rı­nı sa­at 17.30’da An­ka­ra Se­lim Sır­rı Tar­can Spor Sa­lo­nu’nda pay­la­şa­cak. Lig­de Zi­ra­at Ban­ka­sı 4’te dört ya­par­ken, Halk­bank’ın bir mağ­lu­bi­ye­ti bu­lu­nu­yor. Gü­nün prog­ra­mı şöy­le: 13.30 SGK-F.Bah­çe, 19.30 P.Aka­de­mi­si-Plev­ne, 16.00 MEF Okul­la­rı-Mil­li Pi­yan­go, Boz­kurt-G.Sa­ray. Üç re­ko­ra onay IA­AF, ge­çen yıl Ber­lin’de el­de et­ti­ği 2:03.59’luk de­re­ce­siy­le, ken­di­si­ne ait re­ko­ru 27 sa­ni­ye da­ha ge­liş­ti­ren Eti­yop­ya­lı at­let Hai­le Gebr­se­las­si­e’nin ma­ra­ton­da­ki dün­ya re­ko­ru­nu onay­la­dı. IA­AF ay­rı­ca, Rus Niz­he­go­ro­dov’un 50 ki­lo­met­re yü­rü­yüş­te­ki 3:34.14’lük, Çek Spo­ta­ko­va’nın ci­rit at­ma­da­ki 72.28 met­re­lik re­kor­la­rı­nı da onay­la­dı. At­le­tizm baş­ka­nı­nı se­çi­yor An­ka­ra’da bu­gün At­le­tizm Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı se­çi­le­cek. Se­çim­de, 3 a­day ya­rı­şa­cak. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Meh­met Ter­zi’nin ra­kip­le­ri Hay­dar Do­ğan ve Va­cip Ya­van. ‘’Pe­kin’de 2 gü­müş ma­dal­ya 7 fi­nal ve bir ya­rı fi­nal­le ül­ke­mi­ze ilk­le­ri ya­şat­tık” di­yen Ter­zi’yi, En­kas­por, Do­ğan’ı da F.Bah­çe des­tek­li­yor. Şiş­li’de fut­bol tur­nu­va­sı Av­ru­pa Li­se­ler A­ra­sı Fut­bol Tur­nu­va­sı Şiş­li’de baş­la­dı. Şiş­li Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan tur­nu­va­ya Tür­ki­ye, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Rus­ya, Po­lon­ya, Ma­ca­ris­tan, Ro­man­ya ve Bul­ga­ris­tan’dan ge­len ta­kım­lar ka­tı­lı­yor. Tur­nu­va­da Tür­ki­ye’yi, Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün oğ­lu Ö­mer Sa­rı­gül’ün de oy­na­dı­ğı In­ter­na­ti­o­nal Com­mu­nity Sc­ho­ol tem­sil e­di­yor. Tur­nu­va­nın fi­na­li bu­gün Fe­ri­köy S­ta­dı’n­da oy­na­na­cak.
Kapat
KAPAT