BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SIRADA FENER VAR

SIRADA FENER VAR

Ben­fi­ca kar­şı­sın­da ser­gi­le­nen fut­bol­la a­de­ta mest o­lan G.Sa­ray Baş­ka­nı Adnan Polat der­bi­de de ka­za­na­cak­la­rı­nı id­di­a et­ti“KİM­SE İNAN­MA­MIŞ­TI” G.Sa­ray’ın, UE­FA Ku­pa­sı’nda Ben­fi­ca’yı müt­hiş bir oyun so­nu­cun­da 2-0 mağ­lup et­me­si Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın key­fi­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Se­zon ba­şın­dan be­ri oy­na­nan fut­bol­dan hiç mem­nun kal­ma­dı­ğı­nı ka­me­ra­lar önün­de açık­ça ifa­de eden Po­lat, Por­te­kiz dö­nü­şü hay­li ne­şe­liy­di. Söz­le­ri­ne “Ben­fi­ca’yı ye­ne­ce­ği­mi­zi söy­le­di­ğim­de kim­se ba­na inan­mı­yor­du” di­ye baş­la­yan tec­rü­be­li yö­ne­ti­ci, da­ha son­ra şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Çev­rem­de­ki in­san­lar bi­le be­ni kır­ma­mak için ‘İn­şal­lah baş­kan’ de­di. Şim­di her­kes ‘Hak­lıy­mış­sın’ di­yor. Sı­ra­da F.Bah­çe var, onu da ye­ne­ce­ğiz...” “O IŞI­ĞI GÖR­DÜM” Ben­fi­ca kar­şı­sın­da oy­na­nan fut­bol­dan son de­re­ce mem­nun ol­du­ğu­nu ve ta­kı­mın iler­le­yen za­man­lar­da da­ha da iyi ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Ad­nan Po­lat, “Ben ta­kı­mım­da UE­FA Ku­pa­sı’na yü­rü­ye­cek ışı­ğı bu maç­ta gör­düm. He­de­fi­miz Ka­dı­köy’de fi­nal oy­na­mak. Bu­nu za­ten hep be­lirt­tik. Ama Ben­fi­ca ma­çıy­la be­ra­ber bu he­de­fi­mi­ze ger­çek­ten çok ya­kın ol­du­ğu­mu­zu gör­dük. Ye­dek ku­lü­be­mi­zin ta­ma­mı genç­ler­den ku­ru­luy­du. Bu ta­kı­mın di­rekt 11’in­de oy­na­yan fut­bol­cu­lar ay­lar­dır sa­kat­lık­lar­la bo­ğu­şu­yor. On­lar da ara­mı­za dön­dü­ğün­de gü­cü­mü­ze güç ka­ta­ca­ğız” de­di. > Ercan YILDIZ Çİ­ÇEK­LER­LE KAR­ŞI­LAN­DI­LAR Ben­fi­ca’yı di­ze ge­ti­ren G.Sa­ray, dün ak­şam sa­at­le­rin­de İs­tan­bul’a dön­dü. Ha­va­li­ma­nın­da ta­raf­tar­lar ta­ra­fın­dan sev­gi gös­te­ri­le­riy­le ve sa­rı-kır­mı­zı çi­çek­ler­le kar­şı­la­nan fut­bol­cu­lar yo­ğun il­gi­den do­la­yı oto­bü­se bin­mek­te zor­lan­dı. Aya­ğı­nın to­zuy­la Flor­ya’ya ge­çen Cim­bom, F.Bah­çe ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na yap­tı­ğı tek­nik bir an­tren­man­la baş­la­dı. “Bana sürpriz yapın” Ben­fi­ca za­fe­ri son­ra­sı ka­fi­le­nin Liz­bon’da kal­dı­ğı o­tel­de o­yun­cu­la­rı­nı tek tek teb­rik e­den S­kib­be, “Oy­na­dı­ğı­nız fut­bol­la her­ke­si u­tan­dır­dı­nız” de­di. Fut­bol­cu­la­rın­dan F.Bah­çe der­bi­sin­de bir he­di­ye is­te­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı, “Be­nim ilk der­bim. E­ğer F.Bah­çe’yi de ye­ne­ce­ği­mi­ze i­na­nır­sak, mut­la­ka ka­za­nı­rız. Ba­na bir sürp­riz ya­pın” de­di. Ü­mit Ka­ran i­se, “Maç­ta çok tek­me ye­dim a­ma bu ga­li­bi­yet ağ­rı­la­rı­mı u­nut­tur­du” a­çık­la­ma­sı yap­tı. Kewell’dan iyi haber Der­bi­de oy­na­yıp oy­na­ya­ma­ya­ca­ğı me­rak ko­nu­su o­lan Harry Ke­well’dan i­yi ha­ber gel­di. A­vust­ral­ya­lı yıl­dı­zın a­yak bi­le­ğin­de­ki şiş­li­ğin çok a­zal­dı­ğı ve dev maç­ta oy­na­ma ih­ti­ma­li­nin çok yük­sek ol­du­ğu bil­di­ril­di. Non­da’nın der­bi­ye ha­zır ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken, Meh­met To­pal, Em­re Gün­gör ve Ay­dın’ın da ta­ma­men i­yi­leş­ti­ği sa­de­ce ant­ren­man ek­sik­le­ri se­be­biy­le F.Bah­çe kar­şı­sın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek­le­ri öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT