BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­vaş ya­vaş

Ya­vaş ya­vaş

Bu adam (Her­nan­do De So­to) dün­ya­nın 20 önem­li dü­şü­nü­rün­den bi­ri ka­bul edi­li­yor­muş. 120 ki­şi­lik eki­bi ile bu­gü­ne ka­dar 25 ül­ke­de ça­lış­ma yap­mış, Tür­ki­ye’de de ça­lış­mak is­ti­yor­muş.Bu adam (Her­nan­do De So­to) dün­ya­nın 20 önem­li dü­şü­nü­rün­den bi­ri ka­bul edi­li­yor­muş. 120 ki­şi­lik eki­bi ile bu­gü­ne ka­dar 25 ül­ke­de ça­lış­ma yap­mış, Tür­ki­ye’de de ça­lış­mak is­ti­yor­muş. İl­gi ala­nı, ka­yıt­dı­şı sis­te­min ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı. Ken­di ül­ke­si Pe­ru’da 70 mil­yon do­lar­lık bir har­ca­ma ile sis­te­me da­hil et­ti­ği ölü ser­ma­ye sa­ye­sin­de fa­kir­le­rin 10 mil­yar do­lar ka­zan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Üçün­cü Dün­ya Ül­ke­le­ri’nin ge­liş­me­miş­li­ği­ni otur­ma­mış mül­ki­yet sis­te­mi­ne bağ­lı­yor. Pe­ru, Gü­ney Af­ri­ka, Hai­ti, Mı­sır gi­bi ül­ke­ler­de yıl­lar­ca sü­ren ça­lış­ma­la­rı so­nun­da, fa­kir ül­ke­ler­de fa­kir in­san­la­rın elin­de mu­az­zam bir de­ğer olan ölü ser­ma­ye­nin sis­te­me na­sıl ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı­nı for­mü­le et­miş. (İs­tan­bul kon­fe­ran­sı­nın ko­nu­su da Ge­liş­me­de Mül­ki­ye­tin Giz­li Ro­lü’ydü.) De So­to, ölü ser­ma­ye­yi 9.3 tril­yon do­lar ola­rak tah­min edi­yor. ..... * “Üçün­cü Dün­ya Ül­ke­le­ri’nin yok­sul in­san­la­rı­nın ev­le­ri var­dır ama ta­pu­la­rı yok­tur, mah­sul alır­lar ama söz­leş­me­le­ri yok­tur, iş­le­ri var­dır ama şir­ket ku­ru­luş­la­rı yok­tur.” * “Ge­liş­mek­te olan ül­ke eko­no­mi­le­ri için tek çı­kış yo­lu yok­sul­la­rın elin­de­ki ka­yıt­dı­şı mül­ki­ye­tin sis­te­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı­dır. * “Üret­ken­li­ğin yo­lu, her­ke­sin sis­te­me ka­tıl­ma­sın­dan ge­çi­yor. Boş ve­ya sa­hip­siz alan­lar­da, ka­mu­ya ait ar­sa­lar­da, or­man ya da ta­rım ara­zi­le­rin­de çe­şit­li yol­lar­la edi­nil­miş gay­ri­men­kul­le­rin, sa­hip­le­ri­ne ta­pu­lan­ma­sı ge­re­kir. Bu du­ru­mun ada­let­siz­li­ğe se­beb ola­ca­ğı gö­rü­şü doğ­ru de­ğil. Önem­li olan top­lum­sal fay­da­dır. * “Me­se­la Mı­sır’da ka­yıt al­tı­na alı­na­ma­yan 245 mil­yar do­lar­lık ölü ser­ma­ye ül­ke­de­ki di­rekt ya­ban­cı ser­ma­ye­nin 55 ka­tı. Ka­hi­re Bor­sa­sı’na ka­yıt­lı şir­ket­le­rin pi­ya­sa de­ğe­ri­nin 30 ka­tı.” * “Ka­yıt­dı­şı­lı­ğın se­be­bi in­san­lar de­ğil, kö­tü ya­sa­lar­dır.” * “Ya­sal yol­lar­dan mal edin­me­nin ma­li­ye­ti­nin ya­sa­dı­şı yol­la­ra kı­yas­la da­ha dü­şük ha­le ge­ti­ril­me­si ge­re­kir.” * “İki kö­pe­ğim var. Marx ve En­gels... On­la­ra bu isim­le­ri ver­me­min se­beb­le­rin­den bi­ri de mül­ki­yet­ten bî­ha­ber ol­ma­la­rı.” ... Tür­ki­ye gi­bi ül­ke­ler­de tah­min­le­rin ak­si­ne ka­yıt­dı­şı­lık ora­nı­nın yüz­de 70’e ya­kın ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. .... Boş laf­lar gi­bi gö­rü­nü­yor ama için­de ya­ra­ya mer­hem ola­cak sa­tır­lar var: Ya­sal yol­lar­la mal edin­me ma­li­ye­ti­nin ya­sa­dı­şı yol­la­ra kı­yas­la da­ha dü­şük ha­le ge­ti­ril­me­si gi­bi. ... De­lin­me­ye mah­kum ya­sak­lar koy­ma­ya­cak­sın. Koy­du­ğun ya­sak de­lin­miş­se be­de­li­ni öde­te­cek­sin. Ve mut­la­ka öde­te­cek­sin.
Kapat
KAPAT