BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­til zan­lı­sı­nı saat parçası ya­ka­lat­tı

Ka­til zan­lı­sı­nı saat parçası ya­ka­lat­tı

Zan­lı­nın Za­ra Ad­li­ye­sin­de bu­lun­du­ğu­nu ha­ber a­lan çok sa­yı­da va­tan­daş, ad­li­ye bi­na­sı ö­nün­de top­lan­dı. Ge­niş gü­ven­lik ted­bi­ri a­lan po­lis, zan­lı­nın çı­kı­şı sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rı bi­na ö­nün­den u­zak­laş­tı­ra­rak muh­te­mel bir linç gi­ri­şi­mi­ni ön­le­di.POLİS, LİNÇ TEŞEBBÜSÜNE MÜSAADE ETMEDİ Zan­lı­nın Za­ra Ad­li­ye­sin­de bu­lun­du­ğu­nu ha­ber a­lan çok sa­yı­da va­tan­daş, ad­li­ye bi­na­sı ö­nün­de top­lan­dı. Ge­niş gü­ven­lik ted­bi­ri a­lan po­lis, zan­lı­nın çı­kı­şı sı­ra­sın­da va­tan­daş­la­rı bi­na ö­nün­den u­zak­laş­tı­ra­rak muh­te­mel bir linç gi­ri­şi­mi­ni ön­le­di. Si­vas’ın Za­ra il­çe­sin­de, 12 ya­şın­da­ki il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si­nin ba­şı­na taş­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­me­si ola­yıy­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 15 ya­şın­da­ki zan­lı, çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı. Ga­zi İl­köğ­re­tim Oku­lu 7. sı­nıf öğ­ren­ci­si 12 ya­şın­da­ki Nur Ş’nin okul­dan eve gi­der­ken kay­bol­du­ğu mev­ki­de, ağaç­lık­lar ara­sın­da ölü bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan kap­sam­lı so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. Olay ye­rin­de bu­lu­nan bir kol saa­ti par­ça­sı­nı in­ce­le­yen ekip­ler, il­çe­de­ki okul­lar­da ça­lış­ma yap­tı ve öl­dü­rü­len Nur Ş’nin eği­tim gör­dü­ğü İl­köğ­re­tim Oku­lun­da 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si 15 ya­şın­da­ki A.S’ye ulaş­tı. Bu­lu­nan par­çay­la zan­lı­nın ko­lun­da­ki saa­tin uyuş­tu­ğu an­la­şı­lın­ca öğ­ren­ci gö­zal­tı­na alın­dı. Olay gü­nü okul çı­kı­şın­da Nur Ş’yi ta­kip et­ti­ği ile­ri sü­rü­len zan­lı­nın, ak­şam sa­at­le­rin­de zor­la ağaç­lık ala­na gö­tür­dü­ğü kü­çük kı­za te­ca­vü­ze yel­ten­di­ği, ba­şa­ra­ma­yın­ca da okul kra­va­tıy­la boğ­ma­ya ça­lış­tı­ğı Nur Ş’yi ba­şı­na taş­la vu­ra­rak öl­dür­dü­ğü id­di­a edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT