BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kır­mı­zı­gül, gü­ne­şi gör­dü!

Kır­mı­zı­gül, gü­ne­şi gör­dü!

Mah­sun Kır­mı­zı­gül’ün çekimlerine başladığı “Gü­ne­şi Gör­düm” fil­mi­nin ilk ka­re­leri, fil­min ka­li­te­siy­le il­gi­li i­puç­la­rı­nı şim­di­den ve­ri­yor...Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filminden iki kare... Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Mu­rat To­kat’ın üst­len­di­ği, çe­şit­li sos­yal ka­te­go­ri­de­ki ço­cuk­la­rın dra­mı­nı an­la­ta­cak olan “Güneşi Gördüm” filminde, 6 ço­cuk üze­rin­den yo­la çı­kı­la­rak zor­da olan ço­cu­kların ses­siz çığ­lık­la­rı­na ku­lak ve­ri­lmeye çalışıldığı ve on­la­rın se­si ol­mak için çaba harcandığı belirtiliyor. Ya­şa­nan tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men umut ka­pı­sı­nı hep açık tu­tan fil­min kah­ra­man­la­rı, ger­çek hi­ka­ye­ler­den yo­la çı­ka­rak si­ne­ma per­de­sin­de ha­yat bu­la­cak... Ya­pım­cı To­kat yap­tık­la­rı işe çok inan­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, ‘Kır­mı­zı­gül, Be­yaz Me­lek’te ka­zan­dı­ğı ba­şa­rı­dan son­ra ye­ni fil­min­de de us­ta­lı­ğı­nı açık­ça or­ta­ya ko­yu­yor. Se­çi­len me­kan­la­rı, kul­la­nı­lan tek­ni­ği ve oyun­cu kad­ro­su ile se­yir­ci­yi gü­zel bir film bek­li­yor. Bu film si­ne­ma se­yir­ci­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­nin de üze­rin­de ola­cak’ de­di.
Kapat
KAPAT