BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği

Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği

Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği de­nin­ce ak­la ilk ge­len “ya­ra­maz” ke­li­me­si olu­yor.Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği de­nin­ce ak­la ilk ge­len “ya­ra­maz” ke­li­me­si olu­yor. Ki­me sor­sa­nız ki­min­le ko­nuş­sa­nız he­men he­men her­kes ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği­ni kö­tü­lü­yor. Hal­bu­ki ma­ga­zin ga­ze­te­ci­li­ği de bir ga­ze­te­ci­lik. Ama sa­ğol­sun ma­ga­zin ser­vis­le­rin­de ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mız ken­di­le­ri için söy­le­nen ço­ğu sö­zü san­ki hak edi­yor gi­bi. Bir­çok ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­mı­zı gö­rü­yo­ruz, ta­bi­i ki her mes­lek­te ol­du­ğu gi­bi bi­zim mes­le­ği­miz­de de iyi­si kö­tü­sü var ama ma­ga­zin ga­ze­te­ci­si ar­ka­daş­lar san­ki bel­ki bu­lun­duk­la­rı or­tam­dan do­la­yı, bel­ki ya­şa­dık­la­rı ve gör­dük­le­rin­den do­la­yı bi­raz da­ha vur­dum­duy­maz, bi­raz da­ha naz­lı mı ne olu­yor? Ma­ga­zin ga­ze­te­ci­si ar­ka­daş­lar iş­le­ri­ne ve ken­di­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma­dık­tan son­ra kar­şı­sın­da­ki in­san­lar­dan da say­gı bek­le­me­me­li. Da­vet­li ol­du­ğu bir top­lum­da bi­le, ken­di so­rum­lu­lu­ğu­nu bi­le­me­yen ma­ale­sef ma­ga­zin mu­ha­bi­ri ar­ka­daş­la­rı­mız var, bu da ma­ga­zin ga­ze­te­ci­le­ri­nin “hep­si kö­tü” gi­bi al­gı­lan­ma­sı­na se­bep olu­yor. Hal­bu­ki içi­miz­de o ka­dar de­ğer­li ve iyi ka­lem­ler var ama, sı­nıf­lan­dır­ma­da ken­di­le­ri­ni aşa­ğı­ya çe­ki­yor­lar. Bu da hak­kıy­la ma­ga­zin ser­vis­le­rin­de ça­lı­şan di­ğer mu­ha­bir­le­ri üzü­yor ve olum­suz et­ki­li­yor. Za­ten bu­nu gö­ren sa­nat­çı ve man­ken­ler de ilk fır­sat­ta ka­nu­ni hak­la­rı­nı kul­la­nı­yor­lar, bu­nun en son ör­ne­ği­ni Se­zen Ak­su yap­tı. Se­zen Ak­su ken­di­si­ni izin­siz gö­rün­tü­le­yen mu­ha­bir ar­ka­da­şı­mı­zı mah­ke­me­ye ver­di ve ka­zan­dı, bu da ar­tık bun­dan son­ra­ki da­va­la­ra ör­nek teş­kil ede­cek. Ma­ga­zin mu­ha­bir­le­ri­nin bi­raz dü­şün­me­le­ri la­zım, “biz ne ya­pı­yo­ruz ne edi­yo­ruz?” di­ye... Za­ten es­ki­si gi­bi ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da ma­ga­zin de kal­ma­dı, ya­vaş ya­vaş ma­ga­zin ha­ber­le­ri ikin­ci pla­na atıl­ma­ya baş­la­dı, ço­ğu ka­nal ma­ga­zin prog­ra­mı­nı kal­dı­rır­ken ba­zı­la­rı da geç sa­at­ler­de ya­yı­na ko­yu­yor. Bu­nun en bü­yük se­bep­le­rin­den bi­ri­si biz­ce so­rum­suz ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı... Bi­raz da­ha so­rum­lu­luk la­zım!..
Kapat
KAPAT