BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma: İlk işim eko­no­mi

Oba­ma: İlk işim eko­no­mi

Baş­kan ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ilk ba­sın top­lan­tı­sı­nı dü­zen­le­yen Ba­rack Oba­ma, eko­no­mi­yi dü­zel­te­ce­ği me­sa­jı­nı ver­diAB­D’­nin 44’ün­cü baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma, eko­no­mik kri­ze ça­buk mü­da­ha­le et­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 4 Ka­sım baş­kan­lık se­çim­le­rin­de ye­ni baş­kan se­çi­len ve 20 Oca­k’­ta gö­re­vi­ne baş­la­ya­cak olan Ba­rack Oba­ma, eko­no­mi kur­may­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­dan son­ra dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, ül­ke­nin ta­ri­hin­de kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı en bü­yük eko­no­mik sı­kın­tı se­be­biy­le du­ru­ma ça­buk mü­da­ha­le et­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 10 MİL­YON AB­D’­Lİ İŞ­SİZ Ame­ri­kan eko­no­mi­si­nin, za­ma­nın en bü­yük sı­kın­tı­sıy­la kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu be­lir­ten Oba­ma, “E­kim ayın­da 240 bin ki­şi işi­ni kay­bet­ti. Böy­le­ce on ay­dır her ay iş kay­bı ya­şı­yo­ruz. Top­lam ola­rak bu yıl 1.2 mil­yon iş kay­bı ol­du ve şim­di 10 mil­yon Ame­ri­ka­lı iş­si­z” de­di. On mil­yon­lar­ca Ame­ri­ka­lı­nın fa­tu­ra­la­rı­nı öde­mek­te ve otur­duk­la­rı evi ko­ru­mak­ta güç­lük çek­ti­ği­ni be­lir­ten Oba­ma, “On­la­rın hi­ka­ye­le­ri, öm­rü­mü­zün en bü­yük eko­no­mik sı­kın­tı­sıy­la yüz yü­ze ol­du­ğu­mu­zu ve bu­nu çöz­mek için he­men ha­re­ke­te geç­me­miz ge­rek­ti­ği­ni bi­ze aci­len ha­tır­la­tı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Oba­ma­’nın eko­no­mi kur­may­la­rı ara­sın­da, AB­D’­nin es­ki baş­kan­la­rın­dan Bill Clin­ton dö­ne­min­den Larry Sum­mers, Ro­bert Re­ich, Pa­ul Volc­ker gi­bi isim­le­rin de yer al­ma­sı dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT