BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: Ku­run fay­da­sı i­ki ay son­ra or­ta­ya çı­kar

Tüz­men: Ku­run fay­da­sı i­ki ay son­ra or­ta­ya çı­kar

­Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “2 ay son­ra dö­viz ku­ru­nun et­ki­le­ri­ni ih­ra­cat­ta po­zi­tif o­la­rak gör­me­ye baş­la­rız” de­di> Tü­lay Dur MER­SİN ZEYTİN TOPLADI Mer­sin’in Mut il­çe­sin­de dü­zen­le­nen “3. Mut Zey­tin Ha­sat Şen­lik­le­ri”ne ka­tı­lan Ba­kan Tüz­men, çift­çi­ler­le zey­tin top­la­dı. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, kü­re­sel kri­zin de et­ki­siy­le şu an­da ih­ra­cat­çı fir­ma­la­rın kre­di ve fi­nans­man bul­ma nok­ta­sın­da sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “2 ay son­ra dö­viz ku­ru­nun et­ki­le­ri­ni ih­ra­cat­ta po­zi­tif ola­rak gör­me­ye baş­la­rız” de­di. Bu yıl 3’ün­cü­sü dü­zen­le­nen “Mut Zey­tin Ha­sat Şen­lik­le­ri”ne ka­tı­lan Ba­kan Tüz­men, do­la­rın dü­şük kur­da tah­rip et­ki­si oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di. Şu an­da ca­ri açı­ğın fi­nans­man açı­sın­dan çok bü­yük bir prob­lem ha­li­ne gel­di­ği­ni ifa­de eden Tüz­men, “Ca­ri açık özel­lik­le kriz­de çok da­ha bü­yük prob­lem ha­li­ne gel­di. Şim­di ca­ri açı­ğın yol aç­tı­ğı fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da­ki sı­kın­tı­lar se­be­biy­le, ül­ke­miz­de ih­ra­cat­çı fir­ma­lar şu an­da kre­di ve fi­nans­man bul­ma nok­ta­la­rın­da sı­kın­tı çe­ki­yor. Do­la­yı­sıy­la ku­run iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si için 2 ay­lık da­ha sü­re­ye ih­ti­ya­cı­mız var. On­dan son­ra ya­vaş ya­vaş ken­di üret­ti­ği­miz ara mal­la­rın üze­rin­den ih­ra­ca­tın ger­çek­leş­ti­ği­ni gö­re­ce­ğiz. İh­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı cid­di bir şe­kil­de dü­ze­le­cek, ca­ri açı­ğı­mı­zın da aza­la­ca­ğı bir dö­ne­me gi­re­ce­ğiz. Tah­min edi­yo­rum 2 ay son­ra dö­viz ku­ru­nun et­ki­le­ri­ni ih­ra­cat­ta po­zi­tif ola­rak gör­me­ye baş­la­rız” de­di. 2008 yı­lı he­def­le­rin­de, ih­ra­cat­ta 2-3 mil­yar do­lar, it­ha­lat­ta ise 10-12 mil­yar do­lar ge­ri­le­me­nin bek­len­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Tüz­men, “He­def­le­ri­miz­den bi­raz da­ha aşa­ğı ka­la­bi­li­riz. Bi­zim prog­ram he­de­fi­miz 119 mil­yar do­lar­dı. Da­ha son­ra ih­ra­cat­çı bir­lik­le­ri ile yap­mış ol­du­ğu­muz top­lan­tı­da, bu ra­ka­mı 125 mil­yar do­lar ola­rak ye­ni­den be­lir­le­miş­tik. Tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men bu se­vi­ye­yi yi­ne de ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­zı tah­min edi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT