BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köşk’ün web si­te­si re­kor­da

Köşk’ün web si­te­si re­kor­da

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın ye­ni­le­nip hiz­me­te açı­lan res­mi in­ter­net si­te­si ‘www.can­ka­ya.gov.tr’, dün­ya­da­ki di­ğer dev­let baş­kan­lık­la­rı­nın in­ter­net si­te­le­ri­ni sol­la­dı.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın ye­ni­le­nip hiz­me­te açı­lan res­mi in­ter­net si­te­si ‘www.can­ka­ya.gov.tr’, dün­ya­da­ki di­ğer dev­let baş­kan­lık­la­rı­nın in­ter­net si­te­le­ri­ni sol­la­dı. Si­te, Be­yaz Sa­ray’dan son­ra en faz­la tık­la­nan si­te ol­du. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İsen, “Si­te­miz gün­lük or­ta­la­ma bir mil­yon ki­şi ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edil­mek­te­dir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT