BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ği­tim­de de çağ at­la­dık

E­ği­tim­de de çağ at­la­dık

A­da­na Cey­han’da Hey­dar A­li­yev Mes­lek Li­se­si’nin a­çı­lı­şı­nı ya­pan Ba­kan Çe­lik, “Tür­ki­ye her a­lan­da ol­du­ğu gi­bi e­ği­tim a­la­nın­da da bü­yük bir de­ği­şim ve dö­nü­şüm ya­şı­yor” de­diHey­dar A­li­yev Mes­lek Li­se­si’nin a­çı­lış tö­re­ni­ne Mil­li E­ği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, A­zer­bay­can Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri A­li İh­sa­nov, A­zer­bay­can E­ği­tim Ba­kan Yar­dım­cı­sı El­mor Ka­sı­mov ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Azer­bay­can Pet­rol ve Gaz Şir­ke­ti SO­CAR ta­ra­fın­dan Ada­na’nın Cey­han il­çe­sin­de yap­tı­rı­lan 16 ders­lik­li Hey­dar Ali­yev Mes­lek Li­se­si’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Oku­lun Azer­bay­can ve Tür­ki­ye kar­deş­li­ği­nin en gü­zel ör­nek­le­rin­den ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­lik, “Azer­bay­can’la hem ay­nı di­li ko­nu­şu­yo­ruz hem de ay­nı şey­le­ri his­se­di­yo­ruz” dedi. EN BÜYÜK PAY EĞİTİME Ba­kü-Tif­lis-Cey­han (BTC) Pet­rol Bo­ru Hat­tı ile Cey­han’ın öne­mi­nin da­ha da art­tı­ğı­nı ifa­de eden Çe­lik, “Bu okul­da öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­ler oku­la her gi­riş çı­kış­la­rın­da Ali­yev’i rah­met­le ana­cak­lar­dır. Bu­ra­da ye­ti­şen ço­cuk­lar bu isim­le ya­şa­ya­cak” de­di. Hü­kü­met ola­rak eği­ti­me bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni, büt­çe­den en bü­yük pa­yı mil­li eği­ti­min al­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, şöy­le ko­nuş­tu: HER İL­DE FEN Lİ­SE­Sİ VAR “Tür­ki­ye her alan­da ol­du­ğu gi­bi eği­tim ala­nın­da da bü­yük bir de­ği­şim ve dö­nü­şüm ya­şı­yor. Tür­ki­ye’nin her ilin­de fen li­se­si var. Cey­han da bü­yük bir il­çe­miz ve bu­ra­da da önü­müz­de­ki eği­tim yı­lın­da fen li­se­si ku­ru­yo­ruz.” Da­ha son­ra Yü­re­ğir il­çe­si Su­lu­ca bel­de­sin­de mes­le­ki ve tek­nik eği­tim mer­ke­zi­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Çe­lik, eği­tim ve­ren her 3 ders­lik­ten 1’inin hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kapat
KAPAT