BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CARLA B­RU­Nİ: İyi ki İtalyanlığı bırakmışım

CARLA B­RU­Nİ: İyi ki İtalyanlığı bırakmışım

Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin eşi Car­la Bru­ni, İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni’nin ye­ni ABD baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’yı “ya­kı­şık­lı, genç ve bronz­laş­mış bi­ri” di­ye ni­te­le­me­si üze­ri­ne, “Fran­sız va­tan­daş­lı­ğı­na geç­ti­ğim için mem­nu­num” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy’nin eşi Car­la Bru­ni, İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni’nin ye­ni ABD baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’yı “ya­kı­şık­lı, genç ve bronz­laş­mış bi­ri” di­ye ni­te­le­me­si üze­ri­ne, “Fran­sız va­tan­daş­lı­ğı­na geç­ti­ğim için mem­nu­num” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Sar­kozy ile ev­len­dik­ten son­ra İtal­yan va­tan­daş­lı­ğı­nı kay­be­den şar­kı­cı Bru­ni, Le Jo­ur­nal du Di­manc­he ga­ze­te­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ber­lus­co­ni’nin Oba­ma ile il­gi­li söz­le­ri­ni duy­duk­tan son­ra ar­tık İtal­yan ol­ma­dı­ğı için se­vin­di­ği­ni ifa­de et­ti. Bru­ni, “Ber­lus­co­ni’nin Oba­ma’nın se­çil­me­si­ni ha­fi­fe al­dı­ğı­nı ve ‘dai­ma bronz’ ol­du­ğuy­la il­gi­li es­pri yap­tı­ğı­nı duy­du­ğum­da bu ba­na ga­rip gel­di. Ba­zı in­san­lar hiç şüp­he­siz bu­nu es­pri­ye vu­ra­cak­tır, an­cak ben ço­ğu de­fa Fran­sız va­tan­da­şı ol­du­ğum için mem­nun ol­du­ğu­mu fark edi­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT