BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Âmâ­lar gö­rün­tü­yü ses­ler­le gö­re­cek

Âmâ­lar gö­rün­tü­yü ses­ler­le gö­re­cek

Göz­le­ri gör­me­yen ki­şi­ler için gö­rün­tü­le­ri ses­le­re dö­nüş­tü­re­rek nes­ne­le­rin göz­de can­lan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan bir ci­haz ge­liş­ti­ril­di.Göz­le­ri gör­me­yen ki­şi­ler için gö­rün­tü­le­ri ses­le­re dö­nüş­tü­re­rek nes­ne­le­rin göz­de can­lan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan bir ci­haz ge­liş­ti­ril­di. Ox­ford’lu uz­man­la­rın ge­liş­tir­di­ği sis­tem, bir­çok se­si fark­lı şe­kil­ler­de bir­leş­ti­ri­yor. Ci­ha­zı de­ne­yen âmâ­lar, gö­ren in­san­la­rın göz­le­rin­den bil­gi al­mak için kul­lan­dı­ğı ta­ra­fı­nı kul­lan­dı. Has­ta­la­rın be­yin­le­ri­nin nes­ne­le­ri ger­çek­ten gö­re­bi­li­yor­muş gi­bi tep­ki ver­dik­le­ri or­ta­ya çık­tı.
Kapat
KAPAT