BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk p­ro­fe­sö­rün e­şi At­lan­ta’da in­ti­har et­ti

Türk p­ro­fe­sö­rün e­şi At­lan­ta’da in­ti­har et­ti

ABD’nin At­lan­ta ken­tin­de dü­zen­le­nen bir kong­re­ye ka­tı­lan P­rof. Dr. Ha­luk Er­türk’ün e­şi Nes­li­han Er­türk’ün (49), e­şiy­le bir­lik­te kal­dı­ğı o­te­lin pen­ce­re­sin­den at­la­ya­rak in­ti­har et­ti­ği i­le­ri sü­rül­dü.ABD’nin At­lan­ta ken­tin­de dü­zen­le­nen bir kong­re­ye ka­tı­lan P­rof. Dr. Ha­luk Er­türk’ün e­şi Nes­li­han Er­türk’ün (49), e­şiy­le bir­lik­te kal­dı­ğı o­te­lin pen­ce­re­sin­den at­la­ya­rak in­ti­har et­ti­ği i­le­ri sü­rül­dü. İd­di­a­ya gö­re, göz has­ta­lık­la­rıy­la il­gi­li bir kong­re­ye ka­tı­lan P­rof. Dr. Ha­luk Er­tük’ün e­şi Nes­li­han Er­türk, kal­dık­la­rı o­te­lin pen­ce­re­sin­den at­la­dı. Haya­tı­nı kay­be­den Nes­li­han Er­türk’ün ce­na­ze­si­nin Bur­sa’ya ge­ti­ri­le­ce­ği, o­lay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. U­lu­dağ Ü­ni­ver­si­te­sin­de (U­Ü), bir sü­re İn­gi­liz­ce o­kut­man­lık ve Sa­nat Ga­le­ri­si Mü­dür­lü­ğü de ya­pan Nes­li­han Er­türk, bir ço­cuk an­ne­siy­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT