BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YA­NAL: Bu ka­dar e­leş­ti­ri faz­la

YA­NAL: Bu ka­dar e­leş­ti­ri faz­la

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, Ha­cet­te­pe ga­li­bi­ye­tiy­le da­ha iyi bir yo­la gir­dik­le­ri­ni söy­le­di.“MEC­BU­REN 3 FOR­VET” Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, Ha­cet­te­pe ga­li­bi­ye­tiy­le da­ha iyi bir yo­la gir­dik­le­ri­ni söy­le­di. “En çok pu­an top­la­yan ta­kım, bu ka­dar eleş­ti­ril­me­me­li. Oy­na­ma­ya oy­na­ma­ya bu ka­dar pu­an na­sıl top­la­nır?” di­ye so­ran Ya­nal, “Üç for­ve­te ba­zen mec­bur ka­lı­yo­ruz. Sol ka­na­dı­mız­da ofan­sif oyun­cu­muz yok. Tek for­vet oy­na­mak is­te­sek, o ağır­lı­ğı kal­dı­ra­cak oyun­cu­muz da yok. Bu du­rum­da ça­re­siz ka­lı­yo­ruz. Bir ta­kım yer­ler­den fe­da­kar­lık ya­pa­rak so­nuç al­mak için uğ­ra­şı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. “BE­ŞİK­TAŞ MA­ÇI FARK­LI OLUR” Yat­ta­ra’nın ar­tık bek­le­nen kat­kı­yı yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ya­nal, “Oyun­cu­la­rım ver­di­ğim şan­sı iyi de­ğer­len­dir­me­li. Elim­de­ki kad­ro­ya bak­tı­ğım­da bir ta­kım ih­ti­yaç­la­rı­mı­zın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum” di­ye­rek imâ­lı bir açık­la­ma yap­tı. “Av­ru­pa’da mü­ca­de­le et­mek is­ti­yo­ruz, şam­pi­yon­luk da he­def­le­ri­miz ara­sın­da” di­yen Ya­nal, “Bu­nun için is­tik­rar­lı git­me­li­yiz. Üze­ri­ne ko­ya­rak yol al­ma­lı­yız” söz­le­ri­ni kul­la­nır­ken, ku­pa­da­ki Be­şik­taş ma­çı­nı ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni ve fark­lı bir Trab­zons­por sey­ret­ti­re­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti. İM­ZA GÜ­NÜN­DE BU­LUŞ­TU­LAR Bor­do-ma­vi­li ta­kı­mı Ha­cet­te­pe ma­çın­da üç pua­na ta­şı­yan go­lün sa­hi­bi Col­man, Hır­vat fut­bol­cu Ca­le ve Ba­rış Me­miş, dün Fo­rum Trab­zon Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde, ku­lüp spon­sor­la­rın­dan AVE­A’nın dü­zen­le­di­ği im­za gü­nü­ne ka­tıl­dı. Üç fut­bol­cu ta­raf­tar­la­rın yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri for­ma­la­ra ve kaş­kol­la­ra im­za ata­rak, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. > Er­sen Kü­çük-Trab­zon (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT