BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD-AB it­ti­fa­kı

ABD-AB it­ti­fa­kı

Oba­ma­sız bir ya­zı ya­za­yım de­dim. Ama ge­ne de Ame­ri­ka ko­nu­sun­dan fe­ra­gat ede­me­dim. Dün­ya den­ge­si, Ame­ri­ka’ya bağ­lı.Oba­ma­sız bir ya­zı ya­za­yım de­dim. Ama ge­ne de Ame­ri­ka ko­nu­sun­dan fe­ra­gat ede­me­dim. Dün­ya den­ge­si, Ame­ri­ka’ya bağ­lı. Ame­ri­ka’nın As­ya’da ba­şı be­lâ­da de­mek abar­tı ise de, cid­di zor­luk­lar­la kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu ger­çek­tir. Ja­pon­ya ve Avus­tral­ya ile sağ­lam stra­te­jik it­ti­fa­kı, Arz’ın en bü­yük par­ça­sı olan Pa­si­fik’te (Bü­yük Ok­ya­nus), ABD üs­tün­lü­ğü­nü sağ­lı­yor. Çin, de­niz­le­re açıl­mak, Pa­si­fik’e gir­mek gi­bi çok pa­ha­lı bir işe gi­riş­mek is­te­mi­yor. Af­ri­ka, Be­yaz Baş­kan’dan va­ad et­ti­ği yar­dı­mı ala­ma­dı. Si­yah Baş­kan’a dra­ma­tik, ro­man­tik, pa­te­tik di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir ümit­le sa­rıl­dı. Ken­di kıt’asın­da ABD, Ve­ne­zu­ela’dan ra­hat­sız. Cas­tro’nun yok­sul va­tan­daş­lar ha­pis­ha­ne­si hâ­li­ne ge­tir­di­ği Kü­ba’ya ar­tık pek önem ver­mi­yor. Ama ABD, ta­ri­hi­nin 2. çok bü­yük fi­nans kri­zi için­de bu­lu­nu­yor. Av­ru­pa’ya ge­lin­ce, de­mok­ra­si, li­be­ra­lizm, in­san hak­la­rı, mil­let­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı için teh­dit, mün­ha­sı­ran ve hâ­lâ Rus­ya’dan bek­le­ni­yor. Baş­ka hiç­bir dev­le­tin böy­le bir ni­ye­ti yok. Sırp­lar de­ne­di­ler, âkı­bet­le­ri ma­lûm. Sov­yet­ler Bir­li­ği de­nen he­yû­lâ­yı da­ğı­tan ve ba­şa­rı ile son ve­ren Rus­ya, 14 Sov­yet Cum­hu­ri­ye­ti+8 ko­mü­nist Var­şo­va Pak­tı ve Ko­me­kon cum­hu­ri­ye­ti­nin ya­ka­la­rı­nı bı­rak­tı, terk et­ti. Ba­na gö­re Mos­ko­va’nın, bu dev­let­le­ri tek­rar il­hak et­mek gi­bi bir dü­şün­ce­si yok. Ama Was­hing­ton, be­nim gi­bi dü­şün­mü­yor. Rus­ya’nın, es­ki sö­mür­ge­le­ri­ni doğ­ru­dan il­hak şek­lin­de de­ğil­se bi­le, üzer­le­rin­de nü­fuz ku­ra­ca­ğı­na ina­nı­yor. Pet­rol yol­la­rı ve do­ğal gaz ile Rus­ya’nın, Av­ru­pa’yı ba­ğım­lı­sı du­ru­mu­na so­ka­ca­ğı­nı sa­vu­nu­yor. Bu hu­su­sa ka­tı­lı­yo­rum. Ame­ri­ka, 40 yıl­lık en acı ve akıl al­maz de­re­ce­de pa­ha­lı tec­rü­be­si ile, Rus­ya’nın as­ke­rî güç­ten baş­ka bir me­tod­dan an­la­ma­ya­ca­ğı ka­na­atin­de. Yu­ka­rı­da anı­lan dev­let­le­ri ina­nıl­ma­sı zor bir hız­la NA­TO üye­si yap­tı­ğı gi­bi, kırk yıl­lık ko­mü­nist dik­ta­tör­lük­le­ri de­mok­ra­si­leş­ti­rip Av­ru­pa Bir­li­ği­ne üye kay­det­tir­di. Uk­ray­na’ya ve da­ha baş­ka dev­let­le­re de uzan­mak is­ti­yor. Üs­te­lik Çek Cum­hu­ri­ye­ti ile Po­lon­ya’ya fü­ze kal­kan­la­rı yer­leş­tir­di. Rus­ya’nın ba­tı­ya uzan­ma­sı­nın, gü­ne­ye sark­ma­sı­nın yo­lu­nu ke­sin­lik­le tı­ka­mak ni­ye­ti­ni giz­le­mi­yor. Ama Rus­ya da, ABD, ma­hut kal­kan­la­rı kal­dır­ma­dı­ğı tak­dir­de, Ka­li­nin­grad’a Alek­sandr=İs­ken­der Fü­ze­le­ri yer­leş­ti­re­ce­ği­ni ev­vel­si gün, res­men bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT