BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Demir yollarına sabotaj artıyor

Demir yollarına sabotaj artıyor

Fran­sa­’da de­mir yol­la­rı­na üç haf­ta için­de dört sa­bo­taj ey­le­mi dü­zen­len­di.Fran­sa­’da de­mir yol­la­rı­na üç haf­ta için­de dört sa­bo­taj ey­le­mi dü­zen­len­di. Son ola­rak ön­ce­ki ge­ce Brük­se­l’­den Per­pig­na­n’­a gi­den bir hız­lı tren, Nar­bon­ne ka­sa­ba­sı ya­kın­la­rın­da ray­la­rın üze­ri­ne ko­nan be­ton par­ça­sı­na çarp­tı. Ka­za­da ölen ya da ya­ra­la­nan ol­maz­ken, tren­de­ki ha­sar se­be­biy­le se­fer uzun sü­re ak­sa­dı. Fran­sa­’da son haf­ta­lar­da Eu­ros­tar ve yurt dı­şı­na se­fer ya­pan Thalys hız­lı tren se­fer­le­ri­ne yö­ne­lik üç sa­bo­taj ey­le­mi da­ha dü­zen­len­miş­ti. Sal­dır­gan­lar, elek­trik hat­la­rı­nı ke­se­rek ve­ya de­mir yo­lu ray­la­rı­na za­rar ve­re­rek sa­bo­taj ey­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT