BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni fab­ri­ka­lar ­ku­rup ye­ni iş­çi­ler a­la­ca­ğız

Ye­ni fab­ri­ka­lar ­ku­rup ye­ni iş­çi­ler a­la­ca­ğız

Tekstil ihracatında daralma bekleniyor. Fakat 6 ay içerisinde yeni fırsatlara kapı aralanacağı belirtiliyor.SAN­KO Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu, do­la­rın yük­sel­me­si ile dış pi­ya­sa­da fi­yat­la­rın tut­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı, do­lar­da­ki yük­se­liş­le ye­ni fab­ri­ka­lar açı­la­ca­ğı­nı ve iş­çi­le­rin ye­ni­den işe alı­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Adam­lar iş­siz olur­sa enf­las­yon dü­şük ol­muş ne fay­da...Yük­sek do­lar emek yo­ğun bü­tün sek­tör­le­ri kur­ta­ra­cak” de­di. Şu an­da or­ta­lı­ğın bi­raz toz du­man ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ko­nu­koğ­lu, “Ama şu­na ina­nı­yo­rum ki teks­til yö­nün­den da­ha iyi ola­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT