BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlk ma­ğa­za İs­tan­bul’a, sı­ra­da Ana­do­lu var

İlk ma­ğa­za İs­tan­bul’a, sı­ra­da Ana­do­lu var

İn­ter­net altya­pı­la­rı­nın ya­nı sı­ra ma­ğa­za­cı­lı­ğa da önem verdiğini be­lir­ten Öz­gür Gü­leç, ilk ma­ğa­za­la­rı­nı Me­ci­di­ye­köy ve Ata­köy’de hiz­me­te sok­tuk­la­rı­nı söy­le­di.İn­ter­net altya­pı­la­rı­nın ya­nı sı­ra ma­ğa­za­cı­lı­ğa da önem verdiğini be­lir­ten Öz­gür Gü­leç, ilk ma­ğa­za­la­rı­nı Me­ci­di­ye­köy ve Ata­köy’de hiz­me­te sok­tuk­la­rı­nı söy­le­di. Bun­la­rın alan­la­rın­da en bü­yük ma­ğa­za­lar ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gü­leç, “Bu exc­lu­si­ve ma­ğa­za­la­rı­mız­da yüz­ler­ce en ye­ni LCD ve plaz­ma te­le­viz­yon­lar, no­te­bo­ok­lar, pro­jek­si­yon ma­ki­ne­le­ri ve ev si­ne­ma sis­tem­le­ri ser­gi­le­ni­yor. Ma­ğa­za­la­rı­mız­la et­kin­li­ği­mi­zi or­ta­ya koy­mak ve mer­ke­zi yer­ler­de tü­ke­ti­ci­le­re ya­kın ola­rak müş­te­ri­nin ürü­nü ya­kın­dan in­ce­le­me­si­ni sağ­la­mak is­te­dik. Kur­du­ğu­muz pro­jek­si­yon oda­sın­da müş­te­ri­ler is­te­di­ği ürün­le­ri de­ne­ye­rek ala­bi­li­yor” de­di. Ma­ğa­za sa­yı­la­rı­nı ar­tı­ra­cak­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Gü­leç, “Bu se­ne so­nun­da Koz­ya­ta­ğı’nda bir ma­ğa­za aça­ca­ğız. Önü­müz­de­ki se­ne ise An­ka­ra, İz­mir ve Bur­sa’da da bi­rer ma­ğa­za da­ha aça­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT