BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SKİBBE'YE KÜSTÜ

SKİBBE'YE KÜSTÜ

Der­bi­de­ki fark­lı mağ­lu­bi­yet yü­zün­den Al­man tek­nik a­da­ma kız­gın o­lan G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, “Bü­tün bek­len­ti­le­ri­mi bo­şa çı­kar­dı” de­diDer­bi­de­ki fark­lı mağ­lu­bi­yet yü­zün­den Al­man tek­nik a­da­ma kız­gın o­lan G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, “Bü­tün bek­len­ti­le­ri­mi bo­şa çı­kar­dı” de­di “İ­Kİ ŞEY İS­TE­MİŞ­TİM” G.Sa­ray’ın fa­vo­ri o­la­rak çık­tı­ğı der­bi­de ta­ri­hi ra­ki­bi F.Bah­çe’ye fark­lı mağ­lup ol­ma­sı Baş­kan Ad­nan Po­lat’ı küp­le­re bin­dir­di. De­i­vid’in s­ko­ru 4-1’e ge­ti­ren go­lü­nün he­men ar­dın­dan ha­ke­min bi­tiş dü­dü­ğü­nü bek­le­me­den s­tat­tan kız­gın bir şe­kil­de ay­rı­lan Po­lat, ya­kın çev­re­si­ne Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el S­kib­be’y­le il­gi­li çar­pı­cı söz­ler söy­le­di. Al­man tek­nik a­da­mı gö­re­ve ge­tir­dik­le­rin­de, ken­di­sin­den Şam­pi­yon­lar Li­gi ve F.Bah­çe der­bi­le­ri i­çin söz al­dı­ğı­nı söy­le­yen G.Sa­ray Baş­ka­nı’nın, “Ho­ca­dan i­ki bek­len­tim var­dı. Bi­ri Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne kal­mak, di­ğe­ri de F.Bah­çe ga­li­bi­ye­tiy­di. Bü­tün ü­mit­le­ri­mi bo­şa çı­kar­dı” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. KOL­TU­ĞU SAL­LA­NI­YOR Ka­dı­köy’de 9 yıl­dır ye­ne­me­dik­le­ri F.Bah­çe kar­şı­sın­da bu kez ka­za­na­cak­la­rı­na çok i­nan­dı­ğı­nı söy­le­yen Po­lat’ın, “Ka­le­mi­ze a­tı­lan 2 şut var a­ma 4 gol ye­dik. Bu ka­dar da ol­maz” de­di­ği i­fa­de e­dil­di. Ö­te yan­dan ö­zel­lik­le U­E­FA Ku­pa­sı’n­da al­dı­ğı ba­şa­rı­lı so­nuç­lar­la e­leş­ti­ri­le­re set çe­ken S­kib­be’nin der­bi mağ­lu­bi­ye­tiy­le bir­lik­te kol­tu­ğu ye­ni­den sal­lan­ma­ya baş­la­dı. Al­man tek­nik a­da­ma mu­ha­lif o­lan yö­ne­ti­ci­le­rin, F.Bah­çe kar­şı­sın­da a­lı­nan a­ğır s­ko­ru koz o­la­rak kul­la­nıp, Baş­kan Ad­nan Po­lat’tan S­kib­be’nin kel­le­si­ni is­te­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Bu­gün ya­pıl­ma­sı bek­le­nen Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ko­nu­nun gün­de­me gel­me­si bek­le­ni­yor. MO­RAL­LER SI­FIR Der­bi mağ­lu­bi­ye­tiy­le mo­ral­le­ri bir an­da sı­fı­ra vu­ran G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­lar, per­şem­be gü­nü Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da Kay­se­ris­por’la oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­na a­ra ver­me­den baş­la­dı. Mahmut Uslu’ya dava G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, der­bi maç­ta Şe­ref T­ri­bü­nü’n­de yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel i­le F.Bah­çe As­baş­ka­nı Mah­mut Us­lu a­ra­sın­da ya­şa­nan­lar­la il­gi­li bir bil­di­ri ya­yın­la­dı. Ya­zı­lı a­çık­la­ma­da, “F.Bah­çe yö­ne­ti­ci­si Mah­mut Us­lu s­port­men­li­ğe ya­kış­ma­yan bir tarz ve kü­für­lü sal­dı­rı­lar­da bu­lu­na­rak ya­sa­ya ay­kı­rı ha­re­ket et­miş­tir” de­ni­le­rek, Us­lu hak­kın­da ge­rek­li ya­sal gi­ri­şim­le­re baş­la­na­ca­ğı be­lir­til­di. G.SARAY NOTLARI ‘Skib­be fi­yas­ko­su’ G.Sa­ray’ın der­bi­de al­dı­ğı fark­lı mağ­lu­bi­yet Al­man ba­sı­nın­da ge­niş yer al­dı. Ber­li­ner Mor­gen­post, “G.Sa­ray ve Skib­be, an­lam­lı der­bi­de if­las et­ti” baş­lı­ğı ile ver­di­ği ha­ber­de, “Skib­be’nin du­ru­mu git­gi­de da­ha ra­hat­sız bir ha­le ge­li­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kic­ker ise, “Skib­be için fi­yas­ko” baş­lı­ğı­nı atar­ken, fark­lı mağ­lu­bi­ye­tin Al­man tek­nik ada­mı sı­kın­tı­ya sok­tu­ğu­nu yaz­dı. Feld­kamp’ı ara­tı­yor F.Bah­çe’ye 4-1 ye­ni­len G.Sa­ray, 10. haf­ta iti­ba­riy­le, geç­ti­ği­miz se­zon­ki ye­nil­gi sa­yı­sı­na ula­şa­rak kö­tü bir per­for­mans ser­gi­le­di. Geç­ti­ği­miz se­zon 34 maç­ta 3 mağ­lu­bi­yet alan ve sa­de­ce 23 gol yi­yen sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, bu se­zon 3. ye­nil­gi­si­ni he­nüz 10. haf­ta­da alır­ken ka­le­sin­de 15 gol gör­dü. Ge­çen se­zon 10. haf­ta­da 24 pu­an­la li­der du­rum­da bu­lu­nan Cim­bom, bu se­zon 17 pu­an­da kal­dı. Ba­ros da tep­ki­li Mi­lan Ba­ros, Skib­be’nin ken­di­si­ni sağ ka­nat­ta oy­nat­ma­sı­nı bü­yük tep­ki ile kar­şı­la­dı. Çek yıl­dı­zın ya­kın dost­la­rı­na, “Ben ha­ya­tım­da hiç sağ ka­nat­ta oy­na­ma­dım. Bir kez Mil­li Ta­kım­da, bir kez de Ben­fi­ca’ya kar­şı oy­na­dım. İki maç­ta da kö­tü oy­na­yıp, fay­da­lı ola­ma­dım” di­ye is­yan et­ti. Ba­ros’un der­bi­de oyun­dan alın­ma­sı­nı da hay­li içer­le­di­ği ve çok üzül­dü­ğü ifa­de edil­di. Ser­vet mas­key­le Der­bi­de Edu’yla gir­di­ği iki­li mü­ca­de­le son­ra­sın­da el­ma­cık ke­mi­ğin­de kı­rık mey­da­na ge­len ve ma­çın he­men ar­dın­dan ame­li­yat ma­sa­sı­na ya­tan Ser­vet Çe­tin, dün öğ­len sa­at­le­rin­de ta­bur­cu ol­du. El­ma­cık ke­mi­ğin­de 3 par­ça­lı kı­rık tes­pit edi­len ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­nun, haf­ta so­nu lig­de İs­tan­bul B. Be­le­di­yes­por’la oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­da özel bir mas­key­le for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Dep­las­man fo­bi­si Se­zo­nun ilk der­bi­sin­de F.Bah­çe’ye 4-1 ye­ni­len G.Sa­ray, lig­de ra­kip sa­ha­da yap­tı­ğı üst üs­te 3. kar­şı­laş­ma­yı da kay­bet­ti. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, bu se­zon Me­ci­di­ye­köy dı­şın­da yap­tı­ğı 5 lig ma­çın­dan sa­de­ce Ko­ca­elis­por’u mağ­lup eder­ken, 3 kez ye­nil­di, 1 kez de be­ra­be­re kal­dı. Dep­las­man­da­ki lig maç­la­rın­da 8 gol atıp, 11 gol yi­yen Cim­bom, sa­de­ce 4 pu­an top­la­ya­bil­di. Ke­well’a mil­li da­vet Harry Ke­well, Avus­tral­ya Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı’nın 19. Dün­ya Ku­pa­sı ele­me­le­rin­de Bah­reyn ile ya­pa­ca­ğı ma­çın aday kad­ro­su­na çağ­rıl­dı. Tek­nik Di­rek­tör Pim Ver­be­ek, sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le ge­çen ay Ka­tar ile ya­pı­lan ve 3-0 ga­li­bi­yet­le bi­ten ma­ça ça­ğı­ra­ma­dı­ğı Ke­well’ı, Bah­reyn ile 19 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü ya­pı­la­cak kar­şı­laş­ma­nın 24 ki­şi­lik aday kad­ro­su­na da­vet et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT