BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk ka­çır­ma­ya kar­şı mil­li se­fer­ber­lik

Ço­cuk ka­çır­ma­ya kar­şı mil­li se­fer­ber­lik

Hol­lan­da­’da ço­cuk ka­çı­rıl­ma­sı du­ru­mun­da bü­tün va­tan­daş­la­rı anın­da alar­ma ge­çi­re­cek ye­ni bir sis­tem uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du.> AMSTERDAM Hol­lan­da­’da ço­cuk ka­çı­rıl­ma­sı du­ru­mun­da bü­tün va­tan­daş­la­rı anın­da alar­ma ge­çi­re­cek ye­ni bir sis­tem uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du. RESMİ DAĞITILACAK Kaçırma olayı po­lis ta­ra­fın­dan öğ­re­nil­di­ği an­dan iti­ba­ren bir düğ­me­ye ba­sı­la­rak ço­cu­ğun res­mi ül­ke­de­ki bü­tün elek­tro­nik pos­ta ad­res­le­ri­ne gö­rün­tü­lü ola­rak ge­çi­le­cek, in­ter­net or­ta­mı­na ak­ta­rı­la­cak, cep te­le­fo­nu ta­şı­yan her­ke­se, bü­tün alış­ve­riş mer­kez­le­ri, şir­ket ve ku­ru­luş­la­ra du­yu­ru­la­cak. YILDA 10 OLAY Ada­let Ba­kan­lı­ğın­dan ve­ri­len bil­gi­ye gö­re, ka­çı­rı­lan ço­cu­ğun bu­lu­na­bil­me­si için bu şe­kil­de va­tan­daş­lar da ha­re­ke­te ge­çi­ri­le­cek. Hol­lan­da­’da yıl­da 10 do­la­yın­da ço­cuk ka­çır­ma ola­yı ya­şa­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT