BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOT ATÖLYELERİNE Bakanlık el ko­yu­yor

KOT ATÖLYELERİNE Bakanlık el ko­yu­yor

Kum, taş ve ma­den o­cak­la­rın­da ça­lı­şan­la­rın ar­dın­dan diş tek­nis­yen­le­ri ve kot taş­la­ma i­şin­de ça­lı­şan­lar­da da ak­ci­ğer va­ka­la­rı­nın sık­lık­la gö­rül­me­si ü­ze­ri­ne Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ha­re­ke­te geç­ti.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA ­ Kum, taş ve ma­den o­cak­la­rın­da ça­lı­şan­la­rın ar­dın­dan diş tek­nis­yen­le­ri ve kot taş­la­ma i­şin­de ça­lı­şan­lar­da da ak­ci­ğer va­ka­la­rı­nın sık­lık­la gö­rül­me­si ü­ze­ri­ne Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ha­re­ke­te geç­ti. Ba­kan­lık, baş­ta kot taş­la­ma a­töl­ye­le­ri ol­mak ü­ze­re, toz­lu or­tam­la­rı o­lan iş yer­le­ri­ne yö­ne­lik de­ne­tim­le­ri ar­tır­ma ka­ra­rı al­dı. Müs­te­şa­r Or­han Güm­rük­çü­oğ­lu ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan ge­nel­ge i­le, ‘Si­li­ko­zis’ baş­lı­ğı al­tın­da top­la­nan ak­ci­ğer has­ta­lı­ğın­dan şüp­he e­dil­me­si du­ru­mun­da, der­hal Mes­lek Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­ne başvurulması istendi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT