BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erzurum’a yılın ilk karı düştü

Erzurum’a yılın ilk karı düştü

Do­ğu A­na­do­lu Böl­ge­si’n­de so­ğuk ha­va et­ki­li o­lu­yor. Me­te­o­ro­lo­ji Böl­ge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­rin­den a­lı­nan bil­gi­ye gö­re, Er­zu­rum’da sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de ha­fif kar ya­ğı­şı ol­du.> ER­ZU­RUM ­ Do­ğu A­na­do­lu Böl­ge­si’n­de so­ğuk ha­va et­ki­li o­lu­yor. Me­te­o­ro­lo­ji Böl­ge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­rin­den a­lı­nan bil­gi­ye gö­re, Er­zu­rum’da sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de ha­fif kar ya­ğı­şı ol­du. Yet­ki­li­ler, böl­ge­de­ki bir­çok il­de ge­ce sı­cak­lık­la­rın sı­fı­rın al­tı­na düş­tü­ğü­nü bil­dir­di. Haf­ta so­nu­na ka­dar böl­ge ge­ne­lin­de ya­ğış bek­len­me­di­ği­ni be­lir­ten yet­ki­ler, dün ge­ce öl­çü­len ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın sı­fı­rın al­tın­da ol­mak ü­ze­re Ar­da­han’da 7, Er­zu­rum’da 1, Kars’ta 5, Ağ­rı’da 1, Iğ­dır’da 3 de­re­ce ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Sı­cak­lık­la­rın mev­sim nor­mal­le­rin­de sey­ret­ti­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT