BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yi­ne pit­bull ­DEH­ŞE­Tİ

Yi­ne pit­bull ­DEH­ŞE­Tİ

Boş ara­zi­de oyun oy­na­yan O.G., ba­şı­boş Pit­bull cin­si kö­pe­ğin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı.> Meh­met Cey­lan KAY­SE­Rİ İHA Boş ara­zi­de oyun oy­na­yan O.G., ba­şı­boş Pit­bull cin­si kö­pe­ğin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Aya­ğın­dan ağır ya­ra­la­nan O.G., olay ye­rin­den ge­çen bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan Kay­se­ri Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. O.G., bu­ra­da ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di. O.G.’yi has­ta­ne­ye gö­tü­ren H.E. ise olay ye­rin­den te­sa­dü­fen geç­ti­ği­ni ve bir ka­la­ba­lık gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Pit­bull cin­si bir kö­pek ço­cu­ğun aya­ğı­nı par­ça­la­mış­tı. Ben de ço­cu­ğu alıp has­ta­ne­ye gö­tür­düm” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT