BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşi­ni dö­ven ko­ca­ya okul­da ça­lış­ma ce­za­sı

Eşi­ni dö­ven ko­ca­ya okul­da ça­lış­ma ce­za­sı

Amas­ya­’nın Gü­müş­ha­cı­köy il­çe­sin­de eşi­ni dar­bet­ti­ği ge­rek­çe­siy­le yar­gı­la­nan Hü­se­yin Coş­kun (38) 6 ay ka­mu hiz­me­tin­de ça­lış­ma ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Amas­ya­’nın Gü­müş­ha­cı­köy il­çe­sin­de eşi­ni dar­bet­ti­ği ge­rek­çe­siy­le yar­gı­la­nan Hü­se­yin Coş­kun (38) 6 ay ka­mu hiz­me­tin­de ça­lış­ma ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. İl­çe mer­ke­zin­de­ki Meh­met Pa­şa İl­köğ­re­tim Oku­lu­’n­da ce­za­sı­nı çek­me­ye baş­la­yan Coş­kun, haf­ta­nın 5 gü­nü okul­da hiz­met­li ola­rak gö­rev ya­pı­yor. Ge­çi­mi­ni çift­çi­lik­le sağ­la­yan Coş­kun, il­çe­ye 7 ki­lo­met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan Sa­ra­yö­zü kö­yün­den oku­la gel­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı, gü­nü­nü okul­da ge­çir­di­ği için de ge­çim sı­kın­tı­sı çek­ti­ği­ni söy­le­di. Eşi­ni darp et­ti­ği­ için çok piş­man ol­du­ğu­nu söy­le­yen 2 ço­cuk ba­ba­sı Hü­se­yin Coş­kun, “O­kul­da ne iş ve­rir­ler­se yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT