BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İletişim, paylaşım ve teknoloji

İletişim, paylaşım ve teknoloji

Ön­ce Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu­nun or­ga­ni­ze et­ti­ği Gü­reş Ant­re­nör­le­ri Se­mi­ne­ri, son­ra­sın­da İs­tan­bul’da FI­LA ta­ra­fın­dan her yıl Ka­sım a­yın­da ya­pı­lan Ser­best Gü­reş Co­ach Se­mi­ne­ri ö­nem­liy­di. Haf­ta so­nu i­se Fin­lan­di­ya’da G­re­ko­ro­men Gü­reş Co­ach Se­mi­ne­ri ya­pı­la­cak. Bu se­mi­ne­re Tür­ki­ye’den Sa­lih Bo­ra, Ha­luk Koç, Hü­se­yin İl­dem, Yu­suf Dü­zer ve Mus­ta­fa A­rı­cı ka­tı­la­cak.Ön­ce Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu­nun or­ga­ni­ze et­ti­ği Gü­reş Ant­re­nör­le­ri Se­mi­ne­ri, son­ra­sın­da İs­tan­bul’da FI­LA ta­ra­fın­dan her yıl Ka­sım a­yın­da ya­pı­lan Ser­best Gü­reş Co­ach Se­mi­ne­ri ö­nem­liy­di. Haf­ta so­nu i­se Fin­lan­di­ya’da G­re­ko­ro­men Gü­reş Co­ach Se­mi­ne­ri ya­pı­la­cak. Bu se­mi­ne­re Tür­ki­ye’den Sa­lih Bo­ra, Ha­luk Koç, Hü­se­yin İl­dem, Yu­suf Dü­zer ve Mus­ta­fa A­rı­cı ka­tı­la­cak. ­Baş­lık en­te­re­san de­ğil mi? Hiç şa­şır­ma­yı­nız, ant­re­nör­le­ri­miz­de ger­çek­ten tek­no­lo­jik o­la­rak ge­liş­me­ler var. Si­ze şöy­le ör­nek ve­re­yim; An­tal­ya’da in­ter­net, İn­gi­liz­ce, f­lash bel­le­kin ne ka­dar ö­nem­li ol­du­ğu­nu biz­zat gör­dük. İ­na­nın u­lus­la­ra­ra­sı se­mi­ne­re ka­tı­lan Türk ant­re­nör­le­rin ço­ğun­da bu­nu gör­düm ve çok se­vin­dim. Üs­te­lik ba­zı ar­ka­daş­lar bi­raz da­ha i­le­ri gi­de­rek lap­top da ge­tir­miş­ler­di. FI­LA Baş­ka­nı R.Mar­ti­net­ti, Ga­zar­yan, e­ği­tim­ci­ler­den ba­şa­rı­lı ve ça­lış­kan Dr.Ra­ma­zan Sav­ran­ba­şı, Yu­ri Şah­mu­ra­dov, Ha­rold Tü­ne­man, A.Le­o­pold’dan ya­yar­lan­dık, Dört gün bo­yun­ca te­o­rik ders­ler Ak­gün O­tel­de, uy­gu­la­ma i­se İs­tan­bul Gü­reş İh­ti­sas Ku­lü­bün­de ya­pıl­dı. ­Fe­de­ras­yon ba­şa­rı­lı bir or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­tı. Baş­kan Bak’ın ta­li­ma­tıy­la Ön­der i­le Ro­di, FI­LA Baş­ka­nı Mar­ti­net­ti i­le ya­kın­dan il­gi­len­di­ler. ­Ba­kı­nız fut­bol­da Fa­tih Te­rim bir mar­ka ol­muş du­rum­da. Ne­den biz de dün­ya­ya ant­re­nör yol­la­ma­ya­lım? Ben­ce çok ra­hat gön­de­ri­riz a­ma Türk ant­re­nö­rü ar­tık pay­laş­ma­sı­nı bil­mek zo­run­da. De­di­ko­du ye­ri­ne iş yap­ma­lı, ya­ban­cı dil öğ­ren­me­li, tek­no­lo­ji­yi i­yi kul­la­na­bil­me­li, (ma­il ad­re­si­niz var a­ma gün­cel kul­lan­mı­yor­sa­nız na­fi­le!), dün­ya gü­re­şi­ni ta­kip et­me­li... ­Bel­ki tu­ha­fı­nı­za git­miş­tir. Ben An­ka­ra’da Fe­de­ras­yon­da ye­di ay kal­dı­ğım­da, Baş­kan­ve­ki­li Ah­met Ak’tan ri­ca et­miş­tim, tüm o­fis e­le­man­la­rı­na f­lash bel­lek a­la­lım di­ye... Al­dık ve fay­da­sı­nı de­fa­lar­ca gör­dük. Se­mi­ner­de de en az on ki­şi bil­gi­yi pay­laş­mak i­çin he­men f­lash bel­lek al­dı­lar ve ders­le­ri a­nın­da yük­le­ye­rek kâ­ra geç­ti­ler. Es­ki­den ney­di, yaz ba­bam yaz! ­Bi­raz da e­ğit­men­ler­den bah­set­mek is­ti­yo­rum. Ra­ma­zan Ho­ca , Şah­mu­rad, Tü­ne­man ve Le­opld i­yi bir e­kip ol­muş­lar­dı. Baş­la­rın­da ö­nem­li bir us­ta var­dı, Ga­zar­yan. Şah­mu­ra­dov te­o­rik ve p­ra­ti­ği bir­leş­tir­miş, yıl­lar­dır dün­ya gü­re­şi­ne kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Se­mi­ner­de yak­la­şık bir sa­at sü­ren uy­gu­la­ma­lı ve şam­pi­yon­lar­dan ör­nek­ler­le süs­len­miş alt ya­pı­ya dö­nük bir ser­best gü­reş fil­mi ha­zır­la­mış. Alt ya­pı ho­ca­la­rı­nın mut­la­ka iz­le­me­si ve gü­reş­çi­le­ri­ne gös­ter­me­si ge­re­ki­yor. Fe­de­ras­yon ço­ğal­ta­rak ant­re­nör­le­rin is­ti­fa­de­si­ne su­na­cak. İş­te pay­la­şım bu. Pay­la­şın siz kâr­lı çı­ka­cak­sı­nız. Es­ki­den yurt i­çi ve dı­şın­da se­mi­ner­le­re gi­di­lir, bil­gi­ler sak­la­nır­dı! Ar­tık bu­nu aş­tık sa­nı­yo­rum ve ilk a­dı­mı­nı bu­ra­da at­tık. Pe­şi bı­ra­kıl­ma­ma­lı, ta­kip e­dil­me­li, gö­re­cek­si­niz Türk gü­re­şi­ne çok ya­ra­rı o­la­cak. Mil­li ta­kım­lar­da ve ku­lüp­ler­de gö­rev ya­pan ar­ka­daş­lar şöy­le bir sil­ke­le­nin ve ken­di­ni­zi ye­ni­le­yip, gün­cel­leş­ti­rin. Yok­sa ya­ya ka­lır­sı­nız. Ben şah­sen An­tal­ya ve İs­tan­bul­/Ak­gün O­tel­de ya­pı­lan se­mi­ner­ler­den çok ya­rar­lan­dım. Baş­ta Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ol­mak ü­ze­re e­me­ği ge­çen­le­re te­şek­kür­ler. Se­mi­ne­re ka­tı­lan ya­za­rı­mız A­ta Ka­ra­taş’a da ser­ti­fi­ka ve­ril­di. GÜ­REŞ­TEN HA­BER­LER ­Gü­reş lig­le­ri bu haf­ta so­nu s­tart a­lı­yor. ­Fe­de­ras­yon se­çi­mi 2009’un ilk a­yı i­çin­de ya­pı­la­cak. U­zun yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Bal­kan Şam­pi­yo­na­sın­da Tür­ki­ye Ser­best Gü­reş Mil­li Ta­kı­mı şam­pi­yon ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT