BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aragones fena yaptı!

Aragones fena yaptı!

Fe­ner­bah­çe’nin 35 yıl­lık tek­nik di­rek­tö­rü, son Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ho­ca­sı, bu ül­ke­nin bil­gi­si ol­ma­dan fi­kir yü­rü­ten çok kö­şe ya­za­rı­nı fe­na hal­de ye­re ser­di.Fe­ner­bah­çe’nin 35 yıl­lık tek­nik di­rek­tö­rü, son Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu ho­ca­sı, bu ül­ke­nin bil­gi­si ol­ma­dan fi­kir yü­rü­ten çok kö­şe ya­za­rı­nı fe­na hal­de ye­re ser­di. Bu ya­zar­la­rın ara­sın­da bur­nu­nu fut­bo­la so­kan ge­nel ya­yın yö­net­men­le­ri, po­li­tik, eko­no­mik kö­şe ya­zar­la­rı da var­dı. On­lar da ders­le­ri­ni al­dı­lar sa­nı­rım. Ar­se­nal ma­çı oyu­nu­nu es­ki­le­rin “Şe­ref­li be­ra­ber­lik­ler” sı­nı­fı­na so­kan bu fut­bol ca­hil­le­ri, ti­pik ta­kım oyun­cu­su ek­sik­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğın­da aca­ba Fe­ner­bah­çe’yi ge­çen se­zo­nun had­di­ni bi­le­rek oy­na­dı­ğın­dan sür­priz­le­ri ya­pan ta­kı­mı­na ben­ze­te­bil­di­ler mi? He­le he­le Alex‘siz na­sıl ta­kım olu­na­bi­le­ce­ği­ni gör­dü­ler mi? Tem­po ba­sa­bil­me­nin ta­kım sa­vun­ma­sın­dan geç­ti­ği­ni an­la­dı­lar mı? Ner­de­ee­e... Ne ol­du Rıd­van ve Ser­gen? Ara­go­nes git­sin mi? Ama bu maç son­ra­sı ne ya­zı­la­rı­nız­da, ne de ek­ran­da böy­le bir fik­ri­ni­ze rast­la­ma­dım... Siz en iyi­si doğ­ru Eti­ler’e... Ora­dan da Ve­li­efen­di’ye... >> Ba­kın Be­şik­taş’ın du­ru­mu­na! Me­ğer Be­şik­taş’ın has­ta­lı­ğı ney­miş... Ne mi imiş? Efen­dim, Ser­gen di­yor­lar ki , “Be­şik­taş gol ata­maz­sa, ye­ni­lir...” Yap­ma be­ee­e! Ama üç­lü sa­vun­ma­nın özel­lik­le ke­nar­lar­da iyi to­par­la­na­ma­dı­ğı için Ko­ca­eli’nden ti­pik “Üç­lü ra­hat­sız­lı­ğı” gol­ler ye­di­ği­ni söy­le­mi­yor­lar... Ateş­le oy­nan­dı­ğı gi­bi bir yo­rum yok... Bak ta­be­la­ya, yü­rü... >> An­tre­nör kı­yı­mı bi­ter mi? He­men ce­vap ve­re­yim; As­la... Çün­kü ku­lüp­ler ne yap­mak is­te­dik­le­ri­ni hiç bi­le­me­di­ler... Fe­de­ras­yon da, “Ali ne der, Ve­li ne der” yü­zün­den ra­con kes­mek­ten aciz ol­du­ğu için, ek­ran­dan da, ga­ze­te sü­tu­nun­dan da ho­ca tez­gah­la­nır du­rur... Ne ya­pa­lım ki, alan da ra­zı, sa­tan da... O hal­de, “Öl Se­zar!” >> Skib­be’ye ho­ca la­zım! Yok yok öy­le üfü­rük­çü fa­lan de­ğil... Res­men ha­ki­ki bir tek­nik di­rek­tör la­zım Ga­la­ta­sa­ray’ın tek­nik di­rek­tö­rü­ne... Ne için mi? Ba­ros‘tan, hiç üze­rin­den geç­me­di­ği çiz­gi oyun­cu­su ya­pıp, Liz­bon’da ken­di­ni kan­dır­dı­ğı için... Eze­li re­ka­bet oyu­nun­da ikin­ci ya­rı­ya “Ha Ali -Ve­li, ha Ve­li-Ali” de­ği­şik­lik­le­ri ile çık­tı­ğı için... Mei­ra‘nın mem­le­ke­ti Lizbon’da, ge­ce ya­rı­sı me­sa­isi için Lin­coln‘e izin ve­ril­me­si­ne göz yum­du­ğu için... Her ma­çın bir­bi­rin­den fark­lı ol­du­ğu­nu an­la­ma­yıp, oyun oku­ma­yı bil­me­di­ği için... Bi­ri pro­fes­yo­nel, di­ğe­ri ama­tör iki yö­ne­ti­ci­nin so­yun­ma oda­sı­na dal­ma alış­kan­lık­la­rı­nı, “Ne ol­muş ya­ni” di­ye ola­ğan yo­rum­la­dı­ğı için... Bir ses du­yar gi­bi ol­dum... “Ye­tiş Ce­vat Ho­ca !” >> Ar­şiv­ci’yi mut­la­ka iz­le­yin! Ül­ke TV’de, pa­zar­te­si ak­şam­la­rı Ta­hir Ay­te­kin isim­li bir ar­ka­da­şı­mız, “Ar­şiv­ci” ad­lı bir prog­ram su­nu­yor. Öğ­ren­di­ği­me gö­re kar­de­şi ile bir­lik­te ha­zır­lı­yor­lar­mış... Prog­ram bir ha­ri­ka... Türk ba­sı­nı­nın 50-60 yıl­lık say­fa­la­rı eş­li­ğin­de si­ya­si ta­ri­hi­miz, hem de kro­no­lo­jik has­sa­si­yet­le, ek­ra­na ge­li­yor... Bu haf­ta 27 Ma­yıs ke­pa­ze­li­ği­ni göz­ler önü­ne bir ke­re da­ha ser­di bu ar­ka­daş... İş­te te­le­viz­yon ha­ber­ci­li­ği, prog­ram­cı­lı­ğı bu­dur... Top­lum böy­le bil­gi­len­di­ri­lir... Ör­nek alın­ma­sı umu­duy­la... >> Hıncal Uluç ne söyledi? Hın­cal Uluç Ağa­bey, iki ak­şam ön­ce 90 Da­ki­ka’da, “Ke­mal, Ad­nan Sez­gin’in es­ki İs­tan­buls­por ma­ce­ra­la­rı­nı en iyi bi­len ki­şi­dir. Elin­de ton­la bel­ge var “ de­di... Doğ­ru­dur... Ama ol­sa ne olur ki? Ka­nun­lar, hat­ta hat­ta as­ker­lik me­se­le­le­ri fa­lan her­ke­se eşit iş­le­mi­yor, iş­le­til­mi­yor ki, Hın­cal Us­ta! >> Ali Hel­va­cı’yı ta­nır mı­sı­nız? NTV bu ül­ke­nin en say­gın ka­nal­la­rın­dan bi­ri ola­bil­me fel­se­fe­si yo­la çık­mış­tı. Ben­de­niz de bu ek­ra­nın ilk yo­rum­cu­la­rın­dan bi­riy­dim... Ya­ni şim­di­ki 90 Da­ki­ka’nın do­ğu­şun­da... Ney­se... Ama ge­lin gö­rün ki, bu­gün­kü NTV gra­do­su­nu dü­şü­rü­yor... Ne o ya­hu? Ge­çen cu­ma sa­at 16.15 su­la­rın­da­ki spor ha­ber­le­rin so­nu­na De­niz­lis­por­lu Ali Hel­va­cı di­ye bi­ri otur­tul­du. Hem de on, on beş da­ki­ka... Ey­vah de­dim, bi­zim fut­bo­lun müs­tak­bel Pe­le‘si­ni at­la­mı­şım... Val­la­hi De­niz­li’de böy­le bir oyun­cu­nun ol­du­ğu­nu hâ­lâ bil­mi­yo­rum... Lüt­fen es­ki cid­di­yet! >> Hür­ri­yet’le de­vam! Hür­ri­yet be­ni mah­cup et­me­me­ye de­vam edi­yor. Geç­ti­ği­miz çar­şam­ba Şam­pi­yon­lar Li­gi maç­la­rı­nın ne so­nu­cu var­dı, ne pu­an cet­ve­li... Fe­ner­bah­çe’de der­bi için Sel­çuk ce­za­lı, ce­za­lı Ka­zım da oy­na­ya­bi­lir du­rum­da idi... Be­nim, Mal­do­na­do-Jo­si­co me­se­le­si­ne ge­lin­ce... Say­fa­nın di­bin­de iza­ha­tı var... Be­nim bil­gi­sa­ya­rım yok önüm­de yaz­dı­ğı­mı oku­ya­bi­le­ce­ğim... >> Yat­ta­ra ora­da oy­nar mı? Aa­aa bak­tım ki, Yat­ta­ra, Ha­cet­te­pe ma­çın­da çiz­gi­de de­ğil içe­ri­de oy­nu­yor... Bu da ol­sa ol­sa Er­sun Ho­ca ha­ri­ka­sı­dır... Za­ten ken­di ucu­be­si­ne an­cak 60 kü­sur da­ki­ka da­ya­na­bil­di... Et­me­yin, ey­le­me­yin; şap­ka­dan tav­şan çı­kar­ma dö­ne­mi bit­ti... >> E­di­tör no­tu: “Sel­çuk’la Mal­do­na­do, Lin­coln’ün uç ada­mı ar­ka­sın­da­ki boş­luk­lar­da is­te­dik­le­ri­ni ya­pa­bil­mek adı­na gös­ter­di­ği gay­re­ti, bir gol ha­riç he­men he­men sı­fır­la­dı­lar...” Bu cüm­le; F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si kri­ti­ğin­de Ke­mal Bel­gin‘in sü­tu­nun­da ya­yın­lan­dı. Ta­bii ki ga­rip­li­ği fark et­ti­niz. Mal­do­na­do de­ğil, Jo­si­co ol­ma­lıy­dı. An­cak maç te­la­şı için­de ya­pı­lan bu ha­ta se­be­biy­le oku­yu­cu­la­rı­mız­dan özür di­le­riz...
Kapat
KAPAT