BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yıl­dı­rım ye­ni­den baş­kan

Yıl­dı­rım ye­ni­den baş­kan

Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı baş­kan­lı­ğı­na Aziz Yıl­dı­rım ye­ni­den se­çil­di.OY BİR­Lİ­ĞİY­LE SE­ÇİL­Dİ Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı baş­kan­lı­ğı­na Aziz Yıl­dı­rım ye­ni­den se­çil­di. Vak­fın An­ka­ra’da­ki bi­na­sın­da ya­pı­lan ola­ğan ge­nel ku­ru­la A.Gü­cü ve Ko­ca­elis­por tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­maz­ken, 16 ku­lüp tem­sil edil­di. G.Sa­ray ve De­niz­lis­por ise İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’a ve­ka­let ver­di. Ku­rul­da Aziz Yıl­dı­rım oy­bir­li­ğiy­le 1 yıl­lı­ğı­na tek­rar gö­re­ve gel­di. İS­TİK­RA­RIN DE­VA­MI İÇİN Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vak­fı İkin­ci Baş­ka­nı da olan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Gök­sel Gü­müş­dağ, is­tik­ra­rın de­va­mı yö­nün­de al­dık­la­rı ka­ra­rın önem­li bir adım ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ça­lış­ma­la­rı­mız Türk fut­bo­lu­nu ge­liş­tir­mek, te­sis­leş­me ve spor­cu ya­tı­rım­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, spon­sor­luk ge­lir­le­ri­nin bü­yü­tül­me­si yö­nün­de sü­re­cek­tir’’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT