BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > St­ra­te­jik or­tak­sı­nız

St­ra­te­jik or­tak­sı­nız

Tür­ki­ye’nin öne­mi­nin her ge­çen gün art­tı­ğı­nı ifa­de eden İs­viç­re Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Pas­cal Co­uc­he­pin, “Bu çer­çe­ve­de Tür­ki­ye’yi stra­te­jik bir or­tak ola­rak gö­rü­yo­ruz” de­diToplantıda ­Cum­hur­baş­ka­nı Gül, İs­viç­re Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Co­uc­he­pin’in yanı sıra Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı A­li Ba­ba­can, Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu ve U­laş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım da yer al­dı. > Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve İs­viç­re Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Pas­cal Co­uc­he­pin, Tür­ki­ye ile İs­viç­re Kon­fe­de­ras­yo­nu ara­sın­da dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin baş­la­ma­sı­nın 80. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı. Tö­ren Dev­let Re­sim ve Hey­kel Mü­ze­si’nde dü­zen­len­di. İs­viç­re’den ilk de­fa 1928 yı­lın­da bir bü­yü­kel­çi­nin An­ka­ra’ya atan­dı­ğı­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’e gü­ven mek­tu­bu­nu sun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Co­uc­he­pin, ül­ke­sin­de 24 Tem­muz 1923’te im­za­la­nan Lo­zan Ant­laş­ma­sı­nın iki­li iliş­ki­ler­de­ki öne­mi­ne işa­ret et­ti. OR­TAK NOK­TA­MIZ ÇOK İki ül­ke­nin or­tak ta­ri­hin­de Lo­zan Ant­laş­ma­sı­nın ya­nı sı­ra İs­viç­re me­de­ni ka­nu­nu gi­bi pek çok nok­ta bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Co­uc­he­pin, iki ül­ke­nin za­man­la iliş­ki­le­ri­ni uyum için­de, say­gı­ya da­ya­lı ola­rak ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di. Co­uc­he­pin, Tür­ki­ye’nin öne­mi­nin art­tı­ğı­nı, bu çer­çe­ve­de Tür­ki­ye’yi stra­te­jik bir or­tak ola­rak gör­dük­le­ri­ni ifa­de ede­rek, iki ül­ke ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. İLİŞ­Kİ­LER SAĞ­LAM Cum­hur­baş­ka­nı Gül de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­viç­re’den ger­çek­le­şen ilk dev­let baş­ka­nı nez­din­de­ki zi­ya­re­tin iki ül­ke ara­sın­da­ki dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin 80. yıl dö­nü­mü­ne denk gel­di­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin Lo­zan An­laş­ma­sı, Mon­trö Söz­leş­me­si gi­bi ta­ri­hî an­la­rı­nın İs­viç­re’de ger­çek­leş­ti­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Geç­miş­te bu ka­dar sağ­lam iliş­ki­le­ri olan bir ül­key­le, bu­gün de ay­nı sağ­lam iliş­ki­le­rin ol­ma­sı ge­re­kir. Her iki ül­ke ­de bu­nu hak edi­yor” di­ye ko­nuş­tu. YE­Nİ BİR SAY­FA İki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin da­ha çok ge­liş­me­sin­den mut­lu­luk du­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Gül, şun­la­rı kay­det­ti: “Biz de ay­nı şe­kil­de iliş­ki­le­ri­mi­zin her ba­kım­dan; si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel alan­lar­da ge­liş­me­si­ni is­ti­yo­ruz. İs­viç­re’de ya­şa­yan 120 bin Türk’ün de iliş­ki­le­rin ge­liş­me­sin­de köp­rü ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Sa­yın Co­uc­he­pin, An­ka­ra’nın dı­şın­da Nev­şe­hir ve Kon­ya’yı da zi­ya­ret ede­rek, Ana­do­lu’nun gü­zel kent­le­ri­ni gez­di. İna­nı­yo­rum ki, ken­di­si iyi his­ler­le ay­rı­la­cak­lar. Zi­ya­re­ti­niz, iki ül­ke ara­sın­da ye­ni bir say­fa ola­cak­tır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT