BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEŞİKTAŞ KAPTI KAÇTI 2-1

BEŞİKTAŞ KAPTI KAÇTI 2-1

For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı A G­ru­bu’nun zor­lu ma­çın­da is­te­di­ği­ni a­lan ta­raf Kar­tal ol­du. Si­yah-­be­yaz­lı­lar Av­ni A­ker’de Bo­bo ve Za­po’nun gol­le­riy­le T­rab­zon’u de­vir­diFor­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı A G­ru­bu’nun zor­lu ma­çın­da is­te­di­ği­ni a­lan ta­raf Kar­tal ol­du. Si­yah-­be­yaz­lı­lar Av­ni A­ker’de Bo­bo ve Za­po’nun gol­le­riy­le T­rab­zon’u de­vir­di TRAB­ZON SAL­DIR­DI AMA Be­şik­taş, FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı ikin­ci ma­çın­da Trab­zons­por’u Av­ni Aker’de 2-1 mağ­lup et­ti ve grup­tan çık­ma yo­lun­da bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı: 2-1. İlk maç­tan An­tep acı­lı Trab­zons­por bas­kı­lı gir­di ma­ça. Gir­di de son vu­ruş­lar­da­ki be­ce­ri nok­san­lık­la­rı ina­nı­lır gi­bi de­ğil­di. Sis­tem pro­fe­sö­rü Mus­ta­fa De­niz­li bu kez 4-3-3’lü ve sür­priz­li bir kad­roy­la yay­dı Be­şik­taş’ı sa­ha­ya. Baş­lar baş­la­maz çul­lan­dı Kar­tal’ın üs­tü­ne Ka­ra­de­niz eki­bi. Sel­çuk’un 20 met­re­den vu­ru­şu Ha­kan’dan dön­dü ön­ce. Son­ra­sın­da ay­nı Sel­çuk pe­nal­tı nok­ta­sı­nın ya­kı­nın­dan kar­şı kar­şı­ya­da en kö­tü ye­re vur­du to­pu, tam Ha­kan’ın üs­tü­ne. Gök­han’ın ara pa­sın­da Umut her za­man­ki gi­bi au­ta bı­rak­tı me­şin yu­var­la­ğı. Yi­ne Gök­han sağ çiz­gi­den ‘ba­ri bu­nu at’ der­ce­si­ne Umut’un ade­ta ka­fa­sı­na mıh­la­dı to­pu ama genç gol­cü yi­ne he­de­fi tut­tu­ra­ma­dı. KAR­TAL İLK ATAK­TA Be­şik­taş ilk teh­li­ke­li ata­ğı­nı 33’te bul­du. O da gol ol­du za­ten. Yak­la­şık 20 met­re­den Uğur’un sert şu­tu Sylva’nın göğ­sün­den sek­ti. Se­ne­gal­li kal­kıp, me­şin yu­var­la­ğa ham­le ya­pa­na ka­dar ge­çen sü­re Bo­bo gi­bi bir gol­cü için ye­ter­liy­di. Sam­ba­cı ka­ya­rak sağ aya­ğıy­la do­kun­du to­pa: 1-0. İkin­ci ya­rı­ya can hav­liy­le gir­di Trab­zons­por. Çün­kü bu skor on­la­rın işi­nin bit­me­si an­la­mı ta­şı­yor­du bir yer­de. Çok geç­me­di ki er­di mu­ra­dı­na. Za­po’nun do­kun­ma­dı­ğı po­zis­yon­da ye­re se­ri­len Yat­ta­ra, fa­ul atı­şı­nı sol ar­ka di­re­ğe yap­tı. İ.To­ra­man kim­se yok di­ye bı­rak­tı to­pu an­cak Gök­han Ünal bit­ti or­da. Onun ka­le­ye pa­ra­lel pa­sın­da Ege­men önün­de­ki Za­po’ya rağ­men to­pu fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 1-1. ZA­PO ZA­FE­Rİ GE­TİR­Dİ ­Son­ra­sın­da Sel­çuk’un yak­la­şık 40 met­re­lik fü­ze­sin­de ters a­yak­ta ya­ka­la­nan Ha­kan güç­lük­le to­pu çel­di. 65’te Song, E­ge­men’le a­ra­sı­na gi­ren Bo­bo’yu sol ko­lun­dan öy­le us­ta­ca in­dir­di ki ken­di ce­za sa­ha­sın­da, ha­kem Bün­ya­min Ge­zer’i, u­yur ge­ze­re çe­vir­di bir ne­vi. Ra­zı de­ğil­di bu s­ko­ra Be­şik­taş. Ka­za­nıp, i­şi ko­lay­la­mak is­ti­yor­du he­nüz i­kin­ci maç­ta. Yük­len­dik­çe yük­len­di. Tel­lo’nun en­fes pa­sın­da, T­rab­zon al­tı pas sağ çap­ra­zın­da to­pu göğ­sün­de yu­mu­şa­tan Bo­bo a­ğır ka­lın­ca Ca­le kor­ne­re sa­vuş­tur­du to­pu. U­zat­ma da­ki­ka­la­rı­na gi­ril­di. Kö­şe vu­ru­şun­dan çı­kar­ken ha­zır­lık­sız ya­ka­lan­dı T­rab­zons­por bir an­da. Bo­bo sol ka­nat­tan ar­ka di­rek­te­ki Za­po­tocny’yi gör­dü. Ge­li­şi­ne ters kö­şe­ye to­pu ka­fay­la gön­de­ren Za­po­tocny, ta­kı­mı­na za­fe­ri ge­tir­di: 2-1. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) H. Av­ni A­ker S­ta­dı, 11 Ka­sım 2008 >> TRABZON 1 Syl­va 5.5 ­Ser­kan 6 ­Song 5.5 E­ge­men 5.5 ­Ca­le 5 ­Yat­ta­ra 4.5 (I­sa­ac dk.77) 5 ­Hü­se­yin 5 ­Sel­çuk 6 (Cey­hun dk.87) ? ­Col­man 5 ­Gök­han 5 U­mut 4.5 O­nur Ad­nan Er­gin ­Gi­ray ­Fer­hat T.D.: Er­sun Ya­nal >> BEŞİKTAŞ 2 ­Ha­kan A­rı­kan 6.5 İb­ra­him To­ra­man 6 ­Za­po­tocny 7 ­Gök­han Zan 6.5 İb­ra­him Ü­zül­mez 6.5 Ek­rem Dağ 5.5 (Ay­dın dk.90) ? U­ğur İn­ce­man 6.5 (Ho­los­ko dk.80) 5 ­Se­ric 5 (Ser­dar Kur­tu­luş dk.46) 5 ­Ser­dar Öz­kan 6 ­Bo­bo 8 ­Tel­lo 5.5 ­Rüş­tü ­Tu­na A­li Tan­do­ğan ­Nob­re T.D.: Mus­ta­fa De­niz­li GOL­LER: Bo­bo (dk.33), E­ge­men (dk.55), Za­po­tocny (90+1) ­­HA­KEM­LER: Bün­ya­min Ge­zer, Ne­şet Mer­din, Mu­hit­tin Gür­ses FIR­SAT­ÇI BO­BO ­Lig ma­çın­da si­yah-­be­yaz­lı for­ma al­tın­da 50. go­lü a­tan ve T­rab­zon’da ilk on­bir­de sa­ha­ya çı­kan Bo­bo, ka­le­ci­nin sek­tir­di­ği to­pu ka­le­ye dür­te­rek ta­kı­mı­nı ö­ne ge­çir­di. Yıl­dız fut­bol­cu, Za­po’nun üç pu­a­nı ge­ti­ren go­lü­nün de a­sis­ti­ni yap­tı. İ­yi bir fut­bol or­ta­ya ko­yan an­cak son vu­ruş­lar­da ye­ter­siz ka­lan T­rab­zons­por­lu fut­bol­cu­lar maç son­ra­sı hay­li üz­gün­dü. ERSUN YANAL: İşimiz zora girdi “SONUCA GİDEMEDİK” T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, Be­şik­taş ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, “Ka­zan­mak ö­nem­liy­di an­cak bu­gün (dün) ma­çı ka­za­na­cak bir ta­kım yok­tu sa­ha­da” de­di. “He­de­fi o­lan ta­kım­la­rın ka­zan­ma­sı i­çin s­ko­ru ko­ru­ma­sı ge­re­kir. A­la­ca­ğı­mız so­nuç ku­pa­nın ya­nı sı­ra, st­ra­te­jik o­la­rak da bir an­lam ta­şı­ya­cak­tı” vur­gu­su ya­pan Ya­nal, “Ta­kım o­la­rak i­yi oy­na­dık an­cak so­nu­cu a­la­ma­dık. İ­şi­miz çok zor. Ar­tık bun­dan son­ra di­ğer maç­la­rı bek­le­ye­ce­ğiz. Son da­ki­ka­lar­da çok yo­rul­duk ve ye­di­ği­miz gol­le üs­tün­lü­ğü ra­ki­bi­mi­ze ver­dik” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. MUSTAFA DENİZLİ: Hepsi birer yıldız “ÇITA 9 PUANA YÜKSELDİ” ­Be­şik­taş’ın Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, maç son­ra­sı, “T­rab­zons­por dep­las­ma­nı­na ge­lir­ken g­rup­tan çık­mak i­çin 8 pu­a­nın ye­ter­li o­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­duk. An­cak ga­lip gel­dik. Şim­di çı­ta 9 pu­a­na yük­sel­di” der­ken, “T­rab­zons­por’un hü­cum gü­cü­nü her­kes bi­li­yor, bu se­bep­le ma­ça 4’lü de­fans­la çık­tık. Ma­çın son­la­rı­na doğ­ru, for­ve­ti güç­len­di­re­rek, ga­li­bi­yet i­çin şart­la­rı zor­la­dık. A­ma­cı­mı­za da u­laş­tık. Be­ni en çok se­vin­di­ren ek­sik­le­ri­mi­ze rağ­men şans ver­di­ğim o­yun­cu­la­rı­mın be­ni mah­cup et­me­miş ol­ma­sı. Ba­na gö­re bu ta­kı­mın hep­si yıl­dız” şek­lin­de ko­nuş­tu. SAĞ­LAM’A HE­Dİ­YE ET­Tİ Be­şik­taş’ın Çek fut­bol­cu­su Za­po­tocny, T­rab­zons­por ga­li­bi­ye­ti­ni Er­tuğ­rul Sağ­lam-­Si­nan En­gin i­ki­li­si­ne he­di­ye et­ti­ği­ni söy­le­di. At­tı­ğı son da­ki­ka go­lü i­le Be­şik­taş’a al­tın de­ğe­rin­de üç pu­an ka­zan­dı­ran Za­po­tocny, “T­rab­zon dep­las­ma­nı her ta­kım i­çin zor­dur. Biz de bu­nun bi­lin­cin­dey­dik. Ka­zan­dı­ğı­mız i­çin mut­lu­yuz. Go­lüm es­ki ho­ca­ma ve es­ki me­na­je­ri­me he­di­yem ol­sun. Be­ni bu ta­kı­ma on­lar t­rans­fer et­ti “ şek­lin­de ko­nuş­tu. MAÇTAN NOTLAR Ho­los­ko’ya kan­ca Be­şik­taş’ın Slo­vak fut­bol­cu­su Fi­lip Ho­los­ko’yu 3 İtal­yan ve 2 Fran­sız eki­bi­nin ta­lip ol­du­ğu id­di­a edil­di. Fran­sız ha­ber si­te­si fo­ot­ball365’te yer alan bil­gi­le­re gö­re Na­po­li, Lec­ce, Bo­log­na, Sa­int Eti­en­ne ve PSG’nin Ho­los­ko’yu önü­müz­de­ki yıl kad­ro­la­rı­na kat­mak için kol­la­rı gi­ri­şim­le­re baş­la­dık­la­rı id­di­a edil­di. Bur­sa’da ta­raf­tar yok Bur­sa Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Ya­pı­cı baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan Bur­sa İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu, pa­zar gü­nü oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma­da si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın sta­da alın­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bur­sa Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­sı Sır­rı Tuğ, ka­ra­rın oy­çok­lu­ğuy­la ka­bul et­ti­ği­ni söy­le­di. Se­ric ni­ha­yet Gel­di­ği gün­den be­ri kad­ro­ya gir­mek­te zor­la­nan Be­şik­taş’ın Hır­vat fut­bol­cu­su Se­ric, Trab­zons­por kar­şı­sın­da ilk on bir­de şans bul­du. Del­ga­do’nun yok­lu­ğun­da or­ta sa­ha­da Tel­lo’ya gö­rev ve­ren Mus­ta­fa De­niz­li, Se­ric’i sol açık­ta gö­rev­len­dir­di. An­cak Hır­vat oyun­cu­ya ikin­ci ya­rı­da ken­di­ni ku­lü­be­de bul­du. 3. kap­tan Gök­han Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le uzun sü­re­dir ilk on bir­de şans bu­la­ma­yan Gök­han Zan, Trab­zons­por kar­şı­sın­da for­ma­sı­na ye­ni­den ka­vu­şur­ken, Mus­ta­fa De­niz­li ta­ra­fın­dan Del­ga­do ve Nob­re’den son­ra 3. kap­tan­lı­ğa ge­ti­ril­di. Be­şik­taş’ta se­zon ba­şın­dan be­ri bu gö­re­vi Ser­dar Öz­kan yü­rü­tü­yor­du. İki ku­pa­yı da öz­le­dik Be­şik­taş’ın mil­li fut­bol­cu­su Gök­han Zan, sa­ha­ya kap­tan ola­rak çık­ma­sı­nın ken­di­si­ni eks­tra mo­ti­ve et­ti­ği­ni söy­le­di. “Hem Sü­per Lig hem de Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı çok öz­le­dik” di­yen Zan, “Fut­bol ka­li­te­si yük­sek bir maç oy­na­dık. Son haf­ta­lar­da iyi bir se­ri ya­ka­la­dık. Haf­ta so­nu oy­na­ya­ca­ğı­mız Bur­sa ma­çın­da bu çı­kı­şı­mı­zı sür­dür­mek is­ti­yo­ruz” de­di. On bi­re alış­tım Trab­zon dep­las­ma­nı­na üç pu­an için gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ek­ram Dağ, “Ma­çın zor ge­çe­ce­ği­ni bi­li­yor­duk ama ka­za­na­ca­ğı­mız­dan emin­dik” de­di. Be­şik­taş’ta oy­na­ma­nın gu­rur ve­ri­ci ol­du­ğu­nu da söy­le­yen Dağ, “Ba­na gü­ve­nen­le­ri hiç bir za­man mah­cup et­me­dim. For­ma­mı kap­tır­ma­mak için da­ha çok ça­lı­şa­ca­ğım” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Artık lige sarılacağız Trab­zons­por’un kap­ta­nı Hü­se­yin Çim­şir kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da, “Bu mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan ku­pa­da id­di­amız çok azal­dı. Ar­tık li­ge sa­rı­la­ca­ğız. İyi fut­bol oy­nu­yo­ruz ama ba­zen so­nu­ca yan­sıt­mak­ta ba­şa­rı­lı ola­mı­yo­ruz. Ta­raf­ta­ra­mız bi­ze gü­ven­me­ye de­vam et­sin” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT