BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son Ga­zi Şe­kip De­de ARA­MIZ­DAN AY­RIL­DI

Son Ga­zi Şe­kip De­de ARA­MIZ­DAN AY­RIL­DI

Üs­kü­dar’da 1903 yı­lın­da do­ğan İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si, te­da­vi gör­dü­ğü GA­TA’da ha­ya­ta ve­da et­tiVe­fat eden son İs­tik­lal Sa­va­şı ga­zi­si Şe­kip Bir­göl ve eşi Ay­şe Bir­göl bir­lik­te gö­rü­lü­yor. > Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır İS­TAN­BUL İHA İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl (105) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Üs­kü­dar’da 1903 yı­lın­da do­ğan Ga­zi Şe­kip Bir­göl, uzun bir sü­re­dir GA­TA As­ke­ri Has­ta­ne­si’nde te­da­vi gö­rü­yor­du. Şe­kip De­de’nin eşi Ay­şe Bir­göl, ga­zi­nin hep ken­di­si­ni dü­şün­dü­ğü­nü ve bu yüz­den üzün­tü­lü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Uzun za­man­dır ra­hat­sız­dı ve te­da­vi gö­rü­yor­du. Ev­de bu­lun­du­ğu sı­ra­da ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­rı­nı bi­le gö­re­mi­yor­du. Dün ge­ce sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. En son gör­dü­ğüm­de ken­di­si ko­nu­şa­mı­yor­du. Eliy­le bi­ze bir şey­ler an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor­du. Çok üz­gü­nüm. Ha­yat ar­ka­da­şı­mı kay­bet­tim. Cep­he­ler­de çok sa­vaş­tı. Çok sı­kın­tı çek­ti. Ama be­ni çok dü­şü­nür­dü. Öl­me­den ön­ce bi­le eliy­le ba­na pa­ra­mın olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du” di­ye ko­nuş­tu. Bir­göl, 14 Ka­sım Cu­ma gü­nü Se­li­mi­ye Ca­mi­si’nde öğ­le vak­ti dü­zen­le­ne­cek ce­na­ze tö­re­ni­nin ar­dın­dan Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­di­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT