BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atma, saklama, bağışla

Atma, saklama, bağışla

Ma­lat­ya­’nın Ar­gu­van il­çe­si Ata­türk İl­köğ­re­tim Oku­lu­’n­da yok­sul öğ­ren­ci­ler için ge­çen yıl baş­la­tı­lan “At­ma, Sak­la­ma, Ba­ğış­la­” kam­pan­ya­sı­na, ül­ke­nin her ya­nın­dan yar­dım ya­ğı­yor.Ma­lat­ya­’nın Ar­gu­van il­çe­si Ata­türk İl­köğ­re­tim Oku­lu­’n­da yok­sul öğ­ren­ci­ler için ge­çen yıl baş­la­tı­lan “At­ma, Sak­la­ma, Ba­ğış­la­” kam­pan­ya­sı­na, ül­ke­nin her ya­nın­dan yar­dım ya­ğı­yor. Yar­dım kam­pan­ya­sı­nın baş­la­tıl­ma­sın­da­ki ama­cın okul­la­rın­da­ki yok­sul öğ­ren­ci­le­re kat­kı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ata­türk İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü As­ker Do­ğan, Tür­ki­ye­’nin dört bir ya­nın­dan ge­len yar­dım­la­rı de­po­la­ya­cak yer da­hi bu­la­ma­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. Okul­da­ki mad­di du­ru­mu ye­ter­siz ço­cuk­lar için baş­la­tı­lan kam­pan­ya­yı ül­ke ge­ne­lin­den ge­len des­tek se­be­biy­le il­çe ve köy­ler­de­ki yok­sul va­tan­daş­la­rı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de ge­niş­le­te­cek­le­ri­ni kay­de­den Do­ğan, sos­yal yar­dım­laş­ma vak­fın­dan al­dık­la­rı ai­le bil­gi­le­ri­ne gö­re de yar­dım ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Do­ğan, ba­ğış­la­rın de­vam et­me­si ha­lin­de ken­di il­çe­le­rin­den son­ra çev­re il­çe ve köy­le­re de yar­dım ulaş­tır­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT