BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dü­şes, bu­nu da gör­dü mü a­ca­ba!

Dü­şes, bu­nu da gör­dü mü a­ca­ba!

Tür­ki­ye’de­ki yurt­la­rı ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şan Fer­gu­son’un ül­ke­sin­de 17 ay­lık bir be­bek iş­ken­cey­le öl­dü­rül­dü­Tür­ki­ye’de ço­cuk­la­ra kö­tü mu­a­me­le e­dil­di­ği­ni id­di­a e­den York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’un ül­ke­sin­de, hem de dev­let ko­ru­ma­sın­da o­lan 17 ay­lık be­bek dö­vü­le­rek öl­dü­rül­dü İn­gil­te­re­’de bir be­bek, dev­le­tin “kon­trol ve ko­ru­ma­sı­” al­tın­da ol­ma­sı­na rağ­men, an­ne­si ve onun sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan dö­vü­le­rek öl­dü­rül­dü. The Da­ily Te­leg­raph ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, omur­ga­sı kı­rı­la­rak öl­dü­ğü açık­la­nan be­be­ğin ya­şa­dı­ğı evin 8 ay­da 60 de­fa sos­yal gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edil­di­ği, bu­na rağ­men be­be­ğin an­ne­si ve onun sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan kö­tü mu­ame­le­ye ma­ruz kal­ma­sı­nın ön­le­ne­me­di­ği kay­de­dil­di. 50 FARKLI DARBE ALMIŞ Ağus­tos ayın­da öldüğü be­lir­ti­len be­bek­te da­ha ön­ce de çe­şit­li dö­nem­ler­de 50 fark­lı ya­ra­lan­ma tes­pit edil­me­si­ne rağ­men ni­çin mü­da­ha­le edil­me­di­ği me­rak ko­nu­su. Be­be­ğin omur­ga­sın­da­ki kı­rı­ğın, oto­mo­bil ka­za­la­rın­da ma­ruz ka­lı­nan sert dar­be­ler so­nu­cu olu­şan kı­rık­la­ra ben­ze­di­ği, be­be­ğin muh­te­me­len bir ye­re fır­la­tı­la­rak ya­ra­lan­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. UZMANLAR FARK EDEMEMİŞ Uz­man­lar, sa­kat­lı­ğın oluş­ma­sıy­la ölüm ara­sın­da ge­çen süre­de iki sos­yal gö­rev­li ve bir avu­ka­tın be­be­ği gör­dü­ğü­ne, an­cak vü­cu­dun­da­ki bu son de­re­ce be­lir­gin sa­kat­lı­ğı fark ede­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti. İn­gil­te­re­’nin Ço­cuk ve Ai­le­den so­rum­lu Ba­ka­nı Be­verly Hug­he­s’­un, bu ko­nu­da­ki ak­sak­lık­la­rı in­ce­le­yen ko­mis­yo­nun baş­ka­nı Lord La­min­g’­den, Ço­cuk Ko­ru­ma Prog­ra­mı­nı ye­ni­den ele alıp, ak­sak­lık­la­rı gi­der­mek için ça­lış­ma­lar yap­ma­sı­nı is­te­di­ği be­lir­til­di. DÜŞES NE DİYECEK? Şiddet sonucu ölen 17 aylık bebekle ilgili olarak Sa­rah Fer­gu­so­n’­un tep­ki­si me­rak­la bek­le­ni­yor. ÖLÜMÜNE DAYAK İn­gil­te­re­’de dev­let ko­ru­ma­sın­da olan 17 ay­lık be­bek dö­vü­le­rek öl­dü­rül­dü. İs­mi açık­lan­ma­yan ta­lih­siz be­bek­ten ge­ri­ye ise kan­lar içe­ri­sin­de­ki bu el­bi­se­ler kal­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT