BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ken­di i­şi­ni­zi ku­run

Ken­di i­şi­ni­zi ku­run

Kadın Girişimciler Derneği’nde konuşan Gül, “Nüfusun yarısı çalışıp, yarısı tüketiyorsa bu büyük bir israftır” dediYemekte konuşan Hayrünnisa Gül, kadınlardan her alanda aktif olmalarını istedi. Kayseri’de Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Der­ne­ği­’nin (KA­Gİ­DER), Ga­ran­ti Ban­ka­sı­’nın des­te­ğiy­le Kay­se­ri Sa­na­yi Oda­sı­’n­da ve­ri­len ye­mek­te ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün eşi Hay­rün­ni­sa Gül, “Nü­fu­su­mu­zun ya­rı­sı ka­dın ya­rı­sı er­kek­se, bu­nun ya­rı­sı ça­lı­şıp di­ğer ya­rı­sı tü­ke­ti­yor­sa bu bü­yük bir is­ra­f” de­di. Gül, mem­le­ke­tin­de ka­dın gi­ri­şim­ci­le­ri ağır­la­mak­tan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, “Ba­şa­rı­lı öğ­re­tim üye­le­ri, bi­lim ka­dın­la­rı, hu­kuk­çu­lar, dip­lo­mat­lar, si­ya­set­çi­ler, dok­tor­lar ve öğ­ret­men­ler var. Ne var ki bü­tün bu ça­lı­şan ka­dın­la­rın için­de mü­te­şeb­bis ka­dın­lar da­ha az. İs­tan­bul gi­bi bü­yük şe­hir­ler­de dün­ya ça­pın­da şir­ket­ler­de ka­dın pat­ron­lar, gi­ri­şim­ci­ler ve yö­ne­ti­ci­ler var. Çok bü­yük so­rum­lu­luk ta­şı­yor ve el­le­ri­ni ta­şın al­tı­na ko­yu­yor­lar. Şim­di bu ör­nek­le­ri, Ana­do­lu­’ya ta­şı­ma vak­ti” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT